درخواست عضویت کتابخانه

فهرست کتابخانه‌های عضو

در حال بارگیری...
# کتابخانه نوع موقعیت جغرافیایی امکانات
۱ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز
۲ مرکز آموزشی درمانی باقرالعلوم (ع) اهر (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز) دانشگاهی آذربایجان شرقی، اهر وبسایت
۳ دانشگاه پیام نور. مرکز بناب دانشگاهی آذربایجان شرقی، بناب
۴ دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۵ دانشگاه تبريز، كتابخانه مركزی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز
وبسایت
۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه دانشکده توانبخشی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز
۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه دانشکده داروسازی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه دانشکده پیراپزشکی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه مرکزی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه مرکز آموزشی درمانی سینا دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۱۳ مرکز آموزشی درمانی چشم پزشکی نیکوکاری (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز) دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۱۴ دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۱۵ دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۱۶ دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، کتابخانه مرکزی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز
۱۸ مرکز آموزش عالی فنی تبریز، کتابخانه مرکزی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۲۰ دانشگاه پیام نور، مرکز آذربایجان شرقی،کتابخانه مرکزی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز
۲۱ دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۲۲ دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی عمران دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۲۳ دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۲۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۲۵ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز
۲۶ موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)، کتابخانه مرکزی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز
۲۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۲۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه دانشکده علوم نوین پزشکی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۲۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی کودکان تبریز دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۳۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی شهید مدنی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۳۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۳۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه دانشکده طب سنتی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۳۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی شهدا دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۳۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی رازی دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۳۵ بیمارستان طالقانی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز) دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۳۶ دانشگاه هنر اسلامی تبریز، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی آذربایجان شرقی، تبریز
۳۷ دانشگاه تهران، کتابخانه پردیس بین المللی ارس دانشگاهی آذربایجان شرقی، جلفا
۳۸ دانشکده علوم پزشکی مراغه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز) دانشگاهی آذربایجان شرقی، مراغه وبسایت
۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، کتابخانه مرکزی دانشگاهی آذربایجان شرقی، میانه
۴۰ دانشگاه صنعتی ارومیه، کتابخانه مرکزی دانشگاهی آذربایجان غربی، ارومیه
۴۱ دانشگاه محقق اردبیلی، کتابخانه مرکزی دانشگاهی اردبیل، اردبیل وبسایت
۴۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، کتابخانه مرکزی دانشگاهی اردبیل، اردبیل
۴۳ دانشگاه صنعتی اصفهان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی اصفهان، اصفهان
۴۴ دانشگاه اصفهان، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی اصفهان، اصفهان
۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی اصفهان، اصفهان
۴۶ دانشگاه هنر اصفهان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی اصفهان، اصفهان
۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی اصفهان، خمینی شهر
۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی اصفهان، دهاقان
۴۹ دانشگاه پیام نور، مرکز سمیرم، کتابخانه مرکزی دانشگاهی اصفهان، سمیرم
۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، کتابخانه مرکزی دانشگاهی اصفهان، شهرضا
۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی اصفهان، فلاورجان
۵۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی اصفهان، کاشان
۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه، کتابخانه مرکزی دانشگاهی اصفهان، مبارکه
۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، کتابخانه مرکزی دانشگاهی اصفهان، نجف آباد
۵۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی ایلام، ایلام
۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، کتابخانه مرکزی دانشگاهی ایلام، ایلام
۵۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، کتابخانه مرکزی دانشگاهی بوشهر، بوشهر
۵۸ دانشگاه خلیج فارس، کتابخانه مرکزی دانشگاهی بوشهر، بوشهر
۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، کتابخانه مرکزی دانشگاهی بوشهر، بوشهر
۶۰ دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، پاکدشت
وبسایت
۶۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران. پردیس بین الملل. دانشکده دندانپزشکی دانشگاهی تهران، تهران
وبسایت
۶۲ دانشگاه الزهرا (س)، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۶۳ دانشگاه شهید بهشتی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی تهران، تهران
۶۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران
۶۵ دانشگاه تهران، کتابخانه مركز تحقيقات بيوشيمی - بيوفيزيك دانشگاهی تهران، تهران
۶۶ دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران
۶۷ دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی تهران، تهران
وبسایت
۶۸ دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۶۹ دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده اقتصاد دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۷۰ دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده مدیریت دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۷۱ دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۷۲ دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده محیط زیست دانشگاهی تهران، تهران
۷۳ دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده تربیت بدنی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۷۴ دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده جغرافیا دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۷۵ دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی، کتابخانه شهید اسماعیل دقایقی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۷۶ دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده دامپزشکی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۷۷ دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۷۸ دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۷۹ دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده زبانهای خارجی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۸۰ دانشگاه تهران، پرديس فني، كتابخانه مركزی 1 دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۸۱ دانشگاه تهران، پرديس فنی، کتابخانه دانشکده مهندسی برق و رايانه دانشگاهی تهران، تهران
۸۲ دانشگاه تهران، پردیس فنی، کتابخانه دانشکده مهندسی متالوژی و مواد دانشگاهی تهران، تهران
۸۳ دانشگاه تهران، پرديس فني، کتابخانه مرکزی 2 دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۸۴ دانشگاه تهران، کتابخانه و مرکز اسناد پرديس هنرهای زيبا دانشگاهی تهران، تهران
وبسایت
۸۵ دانشگاه تهران، پرديس علوم، كتابخانه مركزی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۸۶ دانشگاه تهران، پردیس علوم، کتابخانه گروه ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاهی تهران، تهران
۸۷ دانشگاه تهران، پردیس علوم، کتابخانه دانشکده فیزیک دانشگاهی تهران، تهران
۸۸ دانشگاه هنر، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران
۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران
۹۰ دانشگاه صنعتی شریف، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران
۹۱ دانشگاه پیام نور، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران
۹۲ دانشگاه علوم انتظامی، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران
۹۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران
۹۴ دانشگاه تربیت مدرس، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران
۹۵ دانشگاه شاهد، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی تهران، تهران
۹۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران
۹۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۹۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده داروسازی، کتابخانه دکتر فرزانه نقیبی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۹۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده توانبخشی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۰۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده پیراپزشکی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۰۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، کتابخانه دکتر حسین نواب دانشگاهی تهران، تهران
۱۰۲ مرکز پزشکی آموزشی و درمانی مهدیه ( بانوان)(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی) دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۰۳ مرکز پزشکی آموزشی و درمانی پانزده خرداد (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی) دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۰۴ مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لقمان حکیم (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی) دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۰۵ مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی) دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۰۶ مرکز پزشکی آموزشی و درمانی اختر (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی) دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۰۷ مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین(ع) (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی) دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۰۸ مرکز پزشکی آموزشی و درمانی طرفه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی) دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۰۹ مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مدرس (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی) دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۱۰ دانشگاه علم و صنعت ایران، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران
۱۱۱ دانشگاه علم و فرهنگ، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران
۱۱۲ دانشگاه علامه طباطبایی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی تهران، تهران
وبسایت
۱۱۳ دانشگاه علامه طباطبایی، کتابخانه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۱۴ دانشگاه علامه طباطبایی، کتابخانه دانشکده اقتصاد دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۱۵ دانشگاه علامه طباطبایی، کتابخانه حقوق و علوم سیاسی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۱۶ دانشگاه علامه طباطبایی، کتابخانه ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۱۷ دانشگاه علامه طباطبایی، کتابخانه مدیریت و حسابداری دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۱۸ دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، کتابخانه شهید فرید کریمی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۱۹ موسسه آموزش عالی بیمه اکو (دانشگاه علامه طباطبایی) دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۲۰ دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده کارآفرینی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۲۱ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده علوم دانشگاهی تهران، تهران
۱۲۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۲۳ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاهی تهران، تهران
۱۲۴ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی عمران دانشگاهی تهران، تهران
۱۲۵ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، دانشکده پزشکی، کتابخانه حقوق بشر دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۲۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۲۷ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاهی تهران، تهران
۱۲۸ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران
۱۲۹ دانشگاه افسری امام علی (ع)، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران
۱۳۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده نقشه برداری دانشگاهی تهران، تهران
۱۳۱ دانشگاه الزهراء، دانشکده ادبیات،کتابخانه کوثر دانشگاهی تهران، تهران
۱۳۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده پزشکی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۳۳ دانشگاه خوارزمی، پردیس تهران، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران
۱۳۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۳۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۳۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده طب سنتی دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۳۷ بیمارستان کودکان مفید (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی) دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۳۸ دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان دانشگاهی تهران، تهران وبسایت
۱۳۹ دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاهی تهران، تهران
۱۴۰ دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاهی تهران، تهران
۱۴۱ دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه دانشگاهی تهران، تهران
۱۴۲ دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کتابخانه گروه تاریخ دانشگاهی تهران، تهران
۱۴۳ دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کتابخانه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاهی تهران، تهران
۱۴۴ دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده اندیشه و معارف اسلامی دانشگاهی تهران، تهران
۱۴۵ دانشگاه تهران، کتابخانه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاهی تهران، تهران
۱۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، ری
۱۴۷ بیمارستان شهدای تجریش (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی) دانشگاهی تهران، تجریش وبسایت
۱۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، فیروزکوه
۱۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کتابخانه مرکزی دانشگاهی البرز، کرج
۱۵۰ دانشگاه خوارزمی، پردیس کرج، کتابخانه مرکزی دانشگاهی البرز، کرج
۱۵۱ دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کتابخانه مرکزی دانشگاهی البرز، کرج
۱۵۲ دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاهی البرز، کرج
۱۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، کتابخانه مرکزی دانشگاهی چهار محال و بختیاری، شهرکرد
۱۵۴ دانشگاه شهرکرد، کتابخانه مرکزی دانشگاهی چهار محال و بختیاری، شهرکرد
۱۵۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهار محال و بختیاری، کتابخانه مرکزی دانشگاهی چهار محال و بختیاری، شهرکرد وبسایت
۱۵۶ دانشکده علوم پزشکی اسفراین، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان شمالی، اسفراین
۱۵۷ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان شمالی، اسفراین
۱۵۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان شمالی، بجنورد
۱۵۹ دانشگاه بجنورد، کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاهی خراسان شمالی، بجنورد
۱۶۰ دانشگاه بیرجند، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان جنوبی، بیرجند
۱۶۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان جنوبی، بیرجند
۱۶۲ دانشگاه صنعتی بیرجند، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان جنوبی، بیرجند
۱۶۳ دانشکده علوم پزشکی تربت جام، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان رضوی، تربت جام
۱۶۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان رضوی، تربت حیدریه
۱۶۵ دانشگاه حکیم سبزواری، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان رضوی، سبزوار
۱۶۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان رضوی، سبزوار
۱۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد قاینات، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان جنوبی، قاین
۱۶۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان رضوی، گناباد
۱۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گناباد، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان رضوی، گناباد
۱۷۰ بیمارستان امام رضا (ع) (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد) دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۱۷۱ بیمارستان قائم (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد) دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۱۷۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۱۷۳ دانشگاه فردوسی مشهد، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد
۱۷۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشکده علوم پیراپزشکی، کتابخانه شهید اسدی زنجانی دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۱۷۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشکده داروسازی، کتابخانه شهید هاشمی دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۱۷۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، کتابخانه پرستاری و مامایی دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۱۷۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، کتابخانه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد
۱۷۸ بیمارستان دکتر شیخ (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد) دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۱۷۹ موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی شعبه مشهد، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد
۱۸۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، کتابخانه دندانپزشکی دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۱۸۱ بیمارستان ام البنین (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشی درمانی مشهد) دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۱۸۲ بیمارستان امید (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد) دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۱۸۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، کتابخانه پزشکی دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۱۸۴ بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد) دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۱۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد نیشابور، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان رضوی، نیشابور
۱۸۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خراسان رضوی، نیشابور
۱۸۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی خوزستان، آبادان
۱۸۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی خوزستان، اهواز
۱۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات خوزستان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خوزستان، اهواز
۱۹۰ دانشگاه شهید چمران اهواز، کتابخانه الهیات دانشگاهی خوزستان، اهواز وبسایت
۱۹۱ دانشگاه شهید چمران اهواز، کتابخانه کشاورزی دانشگاهی خوزستان، اهواز وبسایت
۱۹۲ دانشگاه شهید چمران اهواز ، کتابخانه علوم دانشگاهی خوزستان، اهواز وبسایت
۱۹۳ دانشگاه شهید چمران اهواز، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی خوزستان، اهواز وبسایت
۱۹۴ دانشگاه شهید چمران اهواز، کتابخانه ادبیات و علوم انسانی دانشگاهی خوزستان، اهواز وبسایت
۱۹۵ دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، کتابخانه تربیت بدنی دانشگاهی خوزستان، اهواز وبسایت
۱۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد بهبهان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خوزستان، بهبهان
۱۹۷ دانشکده علوم پزشکی بهبهان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خوزستان، بهبهان
۱۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خوزستان، دزفول
۱۹۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی خوزستان، دزفول
۲۰۰ دانشگاه پیام نور. مرکز دزفول، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خوزستان، دزفول
۲۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد شوشتر، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خوزستان، شوشتر
۲۰۲ موسسه آموزش عالی کار، واحد خرمدره، کتابخانه مرکزی دانشگاهی زنجان، خرم دره
۲۰۳ دانشگاه زنجان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی زنجان، زنجان
۲۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد زنجان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی زنجان، زنجان
۲۰۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی زنجان، زنجان
۲۰۶ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، کتابخانه ترکمان دانشگاهی زنجان، زنجان وبسایت
۲۰۷ کتابخانه مرکزی مرحوم دکتر محمد مسعود منصوری دانشگاهی سمنان، دامغان
۲۰۸ دانشگاه دامغان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی سمنان، دامغان
۲۰۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی سمنان، سمنان
۲۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، کتابخانه مرکزی دانشگاهی سمنان، شاهرود
۲۱۱ دانشگاه صنعتی شاهرود، کتابخانه مرکزی دانشگاهی سمنان، شاهرود
۲۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گرمسار، کتابخانه مرکزی دانشگاهی سمنان، گرمسار
۲۱۳ دانشگاه ولایت، کتابخانه مرکزی دانشگاهی سیستان و بلوچستان، ایرانشهر
۲۱۴ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر، کتابخانه مرکزی دانشگاهی سیستان و بلوچستان، ایرانشهر
۲۱۵ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، کتابخانه مرکزی دانشگاهی سیستان و بلوچستان، چابهار
۲۱۶ دانشگاه بین المللی چابهار، کتابخانه مرکزی دانشگاهی سیستان و بلوچستان، چابهار
۲۱۷ دانشگاه علوم پزشکی زابل، کتابخانه مرکزی، کتابخانه مرکزی دانشگاهی سیستان و بلوچستان، زابل
۲۱۸ دانشگاه زابل، کتابخانه مرکزی دانشگاهی سیستان و بلوچستان، زابل
۲۱۹ دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، كتابخانه مركزی دانشگاهی سیستان و بلوچستان، زاهدان
وبسایت
۲۲۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی سیستان و بلوچستان، زاهدان
۲۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی فارس، ارسنجان
۲۲۲ دانشگاه جهرم، کتابخانه مرکزی دانشگاهی فارس، جهرم
۲۲۳ دانشگاه شیراز، کتابخانه کشاورزی و منابع طبیعی داراب دانشگاهی فارس، داراب وبسایت
۲۲۴ دانشگاه شیراز، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی فارس، شیراز وبسایت
۲۲۵ دانشگاه شیراز، کتابخانه علوم دانشگاهی فارس، شیراز وبسایت
۲۲۶ دانشگاه شیراز، کتابخانه هنر و معماری دانشگاهی فارس، شیراز وبسایت
۲۲۷ دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی، کتابخانه شهید هاشمی نژاد دانشگاهی فارس، شیراز وبسایت
۲۲۸ دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، کتابخانه شهید دکتر مفتح دانشگاهی فارس، شیراز وبسایت
۲۲۹ دانشگاه شیراز، کتابخانه حقوق و علوم سیاسی دانشگاهی فارس، شیراز وبسایت
۲۳۰ دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، کتابخانه خوارزمی دانشگاهی فارس، شیراز وبسایت
۲۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد شیراز، کتابخانه مرکزی دانشگاهی فارس، شیراز
۲۳۲ بیمارستان ابن سینا (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس) دانشگاهی فارس، شیراز وبسایت
۲۳۳ موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز، کتابخانه مرکزی دانشگاهی فارس، شیراز
۲۳۴ دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاهی فارس، شیراز وبسایت
۲۳۵ کتابخانه مرکزی دانشگاهی فارس، فسا
۲۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد لارستان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی فارس، لار
۲۳۷ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، کتابخانه مرکزی دانشگاهی قزوین، قزوین
۲۳۸ مرکز آموزش عالی رجا، کتابخانه مرکزی دانشگاهی قزوین، قزوین
۲۳۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین، کتابخانه مرکزی دانشگاهی قزوین، قزوین
۲۴۰ دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی پرديس قم دانشگاهی قم، قم
۲۴۱ دانشگاه قم، کتابخانه مرکزی دانشگاهی قم، قم
۲۴۲ دانشگاه حضرت معصومه (س) دانشگاهی قم، قم
۲۴۳ دانشگاه صنعتی قم، کتابخانه مرکزی دانشگاهی قم، قم
۲۴۴ دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی قم، كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاهی قم، قم
وبسایت
۲۴۵ دانشگاه تهران، کتابخانه پردیس فارابی دانشگاهی قم، قم وبسایت
۲۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد سقز، کتابخانه مرکزی دانشگاهی کردستان، سقز
۲۴۷ دانشگاه کردستان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی کردستان، سنندج
۲۴۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان کردستان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی کردستان، سنندج
۲۴۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم، کتابخانه مرکزی دانشگاهی کرمان، بم وبسایت
۲۵۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، کتابخانه مرکزی دانشگاهی کرمان، جیرفت
۲۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد جیرفت، کتابخانه مرکزی دانشگاهی کرمان، جیرفت
۲۵۲ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی کرمان، رفسنجان
۲۵۳ دانشکده پرستاری زرند (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان)، كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاهی کرمان، زرند وبسایت
۲۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد شهر بابک، کتابخانه مرکزی دانشگاهی کرمان، شهر بابک
۲۵۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی کرمان، کرمان
۲۵۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کتابخانه طب سنتی دانشگاهی کرمان، کرمان وبسایت
۲۵۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی کرمان، کرمان وبسایت
۲۵۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان، کتابخانه بهداشت دانشگاهی کرمان، کرمان وبسایت
۲۵۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان، کتابخانه دندانپزشکی دانشگاهی کرمان، کرمان وبسایت
۲۶۰ بیمارستان شفا (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان) دانشگاهی کرمان، کرمان وبسایت
۲۶۱ بیمارستان افضلی پور (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان) دانشگاهی کرمان، کرمان
۲۶۲ مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان) دانشگاهی کرمان، کرمان وبسایت
۲۶۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کتابخانه داروسازی دانشگاهی کرمان، کرمان وبسایت
۲۶۴ مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان) دانشگاهی کرمان، کرمان وبسایت
۲۶۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان، کتابخانه دندانپزشکی دانشگاهی کرمان، کرمان وبسایت
۲۶۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کتابخانه پرستاری و مامایی رازی دانشگاهی کرمان، کرمان وبسایت
۲۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد کهنوج، کتابخانه مرکزی دانشگاهی کرمان، کهنوج
۲۶۸ دانشگاه رازی، کتابخانه مرکزی شهید مطهری دانشگاهی کرمانشاه، کرمانشاه
۲۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد کرمانشاه، کتابخانه مرکزی دانشگاهی کرمانشاه، کرمانشاه
۲۷۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی کرمانشاه، کرمانشاه
۲۷۱ دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی کرمانشاه، کرمانشاه
۲۷۲ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کتابخانه مرکزی (علامه طباطبایی) دانشگاهی کهگیلویه و بویر احمد، یاسوج
۲۷۳ دانشگاه یاسوج، کتابخانه مرکزی دانشگاهی کهگیلویه و بویر احمد، یاسوج
۲۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد آزادشهر، کتابخانه مرکزی دانشگاهی گلستان، آزادشهر
۲۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گرگان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی گلستان، گرگان
۲۷۶ دانشگاه گلستان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی گلستان، گرگان
۲۷۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی گلستان، گرگان
۲۷۸ مجتمع آموزش عالی گنبد، کتابخانه مرکزی دانشگاهی گلستان، گنبدکاووس
۲۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد آستارا، کتابخانه مرکزی دانشگاهی گیلان، آستارا
۲۸۰ دانشگاه گیلان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی گیلان، رشت وبسایت
۲۸۱ دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاهی گیلان، رشت وبسایت
۲۸۲ دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاهی گیلان، رشت
۲۸۳ دانشگاه گیلان، دانشکده معماری و هنر دانشگاهی گیلان، رشت
۲۸۴ دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت بدنی دانشگاهی گیلان، رشت
۲۸۵ دانشگاه گیلان، دانشکده علوم دانشگاهی گیلان، رشت
۲۸۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی گیلان، رشت
۲۸۷ دانشگاه تهران، دانشکده فنی کاسپین دانشگاهی گیلان، رضوانشهر
۲۸۸ دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاهی گیلان، صومعه سرا
۲۸۹ دانشگاه تهران، دانشکده فنی فومن دانشگاهی گیلان، فومن
۲۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد لنگرود، کتابخانه مرکزی دانشگاهی گیلان، لنگرود
۲۹۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی لرستان، خرم آباد
۲۹۲ دانشگاه لرستان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی لرستان، خرم آباد وبسایت
۲۹۳ دانشگاه لرستان. دانشکده کشاورزی دانشگاهی لرستان، خرم آباد وبسایت
۲۹۴ دانشگاه علوم پزشکی بابل، کتابخانه مرکزی دانشگاهی مازندران، بابل
۲۹۵ دانشگاه مازندران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی مازندران، بابلسر
۲۹۶ موسسه آموزش عالی آیندگان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی مازندران، تنکابن
۲۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد چالوس، کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاهی مازندران، چالوس
۲۹۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، کتابخانه مرکزی دانشگاهی مازندران، ساری
۲۹۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک، کتابخانه مرکزی دانشگاهی مرکزی، اراک
۳۰۰ دانشگاه اراک، کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاهی مرکزی، اراک
۳۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تفرش، کتابخانه مرکزی دانشگاهی مرکزی، تفرش
۳۰۲ دانشگاه تفرش، کتابخانه مرکزی دانشگاهی مرکزی، تفرش
۳۰۳ دانشکده علوم پزشکی خمین، کتابخانه مرکزی دانشگاهی مرکزی، خمین
۳۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد ساوه، کتابخانه مرکزی دانشگاهی مرکزی، ساوه
۳۰۵ دانشگاه هرمزگان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی هرمزگان، بندر عباس
۳۰۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی هرمزگان، بندر عباس
۳۰۷ دانشگاه بوعلی سینا، کتابخانه مرکزی دانشگاهی همدان، همدان وبسایت
۳۰۸ دانشگاه صنعتی همدان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی همدان، همدان
۳۰۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی همدان، همدان
۳۱۰ دانشکده پیراپزشکی ابرکوه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی) دانشگاهی یزد، ابرکوه
۳۱۱ دانشکده طب سنتی اردکان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی) دانشگاهی یزد، اردکان
۳۱۲ دانشگاه اردکان، کتابخانه مرکزی دانشگاهی یزد، اردکان
۳۱۳ دانشکده پرستاری میبد (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی) دانشگاهی یزد، میبد
۳۱۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، کتابخانه مرکزی دانشگاهی یزد، یزد
۳۱۵ دانشگاه یزد، کتابخانه مرکزی دانشگاهی یزد، یزد
۳۱۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاهی یزد، یزد
۳۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، دانشکده پزشکی دانشگاهی یزد، یزد
۳۱۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، دانشکده بهداشت دانشگاهی یزد، یزد
۳۱۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، پردیس بین الملل دانشگاهی یزد، یزد
۳۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاهی یزد، یزد
۳۲۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی. دانشکده دندانپزشکی دانشگاهی یزد، یزد
۳۲۲ بیمارستان محمد صادق افشار (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد) دانشگاهی یزد، یزد
۳۲۳ بیمارستان شهید دکتر رهنمون (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد) دانشگاهی یزد، یزد
۳۲۴ دانشگاه صنعتی سهند، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهی آذربایجان شرقی، سهند
۳۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد شهر قدس، کتابخانه مرکزی دانشگاهی تهران، شهر قدس
۳۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزشهای بین المللی خلیج فارس، کتابخانه مرکزی دانشگاهی خوزستان، مینوشهر
۳۲۷ دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی پرديس بين المللی كيش دانشگاهی هرمزگان، کیش
وبسایت
۳۲۸ دانشگاه تهران، اداره كل امور خوابگاهها، کتابخانه مرکزی کوی دانشگاه (شهید مفتح) اختصاصی:ویژه افراد یا گروههای خاص تهران، تهران وبسایت
۳۲۹ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کتابخانه مرکزی (اختصاصی) اختصاصی:ویژه افراد یا گروههای خاص تهران، تهران
۳۳۰ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) اختصاصی:ویژه افراد یا گروههای خاص تهران، تهران
۳۳۱ وزارت کشور، کتابخانه مرکزی اختصاصی:ویژه افراد یا گروههای خاص تهران، تهران
۳۳۲ کتابخانه اندیشه سپید (روشندلان) اختصاصی:ویژه افراد یا گروههای خاص زنجان، زنجان وبسایت
۳۳۳ سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، کتابخانه مرکزی امام خمینی (ره) اختصاصی:ویژه افراد یا گروههای خاص کردستان، سنندج
۳۳۴ استانداری کرمانشاه، کتابخانه مرکزی اختصاصی:ویژه افراد یا گروههای خاص کرمانشاه، کرمانشاه
۳۳۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کتابخانه مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی پژوهشی و تخصصی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۳۳۶ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
وبسایت
۳۳۷ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۳۸ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۳۹ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۴۰ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کتابخانه استاد مجتبی مینوی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۴۱ مجلس شورای اسلامی، موزه و مرکز اسناد، کتابخانه شماره یک پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۴۲ وزارت امور خارجه، کتابخانه تخصصی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۴۳ دانشگاه تهران، مؤسسه ژِئوفيزيك، کتابخانه دکتر حسین‌کشی افشار پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۴۴ دانشگاه تهران، کتابخانه مؤسسه حقوق تطبیقی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۴۵ دانشگاه تهران، کتابخانه مؤسسه روانشناسی و علوم تربيتی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۴۶ دانشگاه تهران، کتابخانه مؤسسه مطالعات آمریکا و اروپا پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۴۷ دانشگاه تهران، کتابخانه مؤسسه باستان شناسی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۴۸ شهرداری تهران. معاونت شهرسازی و معماری، کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۴۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۵۰ فرهنگسرای انقلاب (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۵۱ فرهنگسرای هنر (ارسباران) (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه تخصصی هنر پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۵۲ موزه هنرهای دینی امام علی (ع)(سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه تخصصی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۵۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۵۴ مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی) پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۵۵ انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی) پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۵۶ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۵۷ سازمان انتقال خون ایران، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۵۸ شرکت مخابرات ایران. دفتر مطالعات توسعه ای، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۵۹ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۶۰ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۶۱ گروه صنعتی ایران خودرو، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۶۲ فرهنگسرای قرآن (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه تخصصی هدی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۶۳ شرکت ملی گاز ایران، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۶۴ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۶۵ فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، کتابخانه تخصصی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۶۶ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه علوم اجتماعی دکتر عبداللهی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۶۷ سازمان تبلیغات اسلامی، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۶۸ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (ورازت فرهنگ و ارشاد اسلامی) پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۶۹ موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک (آستان قدس رضوی) پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۷۰ سازمان هواشناسی کشور (وزارت راه و شهرسازی)، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۷۱ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۷۲ موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۷۳ فرهنگسرای فناوری اطلاعات (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه تخصصی فناوری اطلاعات پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۷۴ انستیتو پاستور ایران پژوهشی و تخصصی تهران، تهران وبسایت
۳۷۵ دانشگاه تهران، موسسه لغت نامه دهخدا پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۷۶ دانشگاه تهران، کتابخانه موزه مقدم پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۷۷ دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، کتابخانه مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۷۸ دانشگاه تهران، کتابخانه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۷۹ دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، کتابخانه مرکز مطالعات عالی بین المللی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۸۰ دانشگاه تهران، کتابخانه پژوهشکده تاریخ علم پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۸۱ دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، موسسه تحقیقات جزایی و جرم شناسی پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۸۲ دانشگاه تهران، کتابخانه باغ موزه نگارستان پژوهشی و تخصصی تهران، تهران
۳۸۳ اداره کل دادگستری استان خراسان جنوبی، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی خراسان جنوبی، بیرجند
۳۸۴ سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی خراسان رضوی، مشهد
۳۸۵ شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی خوزستان، اهواز
۳۸۶ مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی فارس، شیراز
۳۸۷ مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی، کتابخانه تخصصی پژوهشی و تخصصی قم، قم وبسایت
۳۸۸ بنیاد فرهنگی امامت، کتابخانه تخصصی امامت پژوهشی و تخصصی قم، قم وبسایت
۳۸۹ سازمان بهزیستی استان کردستان، کتابخانه مرکزی پژوهشی و تخصصی کردستان، سنندج
۳۹۰ پژوهشکده گیلان شناسی (دانشگاه گیلان) پژوهشی و تخصصی گیلان، رشت
۳۹۱ مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد) پژوهشی و تخصصی یزد، یزد
۳۹۲ کتابخانه عمومی الزهرا (س) آذرشهر عمومی آذربایجان شرقی، آذرشهر وبسایت
۳۹۳ کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی آذرشهر عمومی آذربایجان شرقی، آذرشهر وبسایت
۳۹۴ کتابخانه عمومی امام علی (ع) قاضی جهان عمومی آذربایجان شرقی، آذرشهر وبسایت
۳۹۵ کتابخانه عمومی عترت عمومی آذربایجان شرقی، آذرشهر
۳۹۶ کتابخانه کربلایی کاظم عمومی مرکزی، اراک وبسایت
۳۹۷ کتابخانه عمومی شهید مطهری اسکو عمومی آذربایجان شرقی، اسکو
۳۹۸ کتابخانه عمومی آیت الله حسینی میلانی عمومی آذربایجان شرقی، اسکو وبسایت
۳۹۹ کتابخانه عمومی آیت الله نجفی اهری عمومی آذربایجان شرقی، اهر
۴۰۰ کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری عمومی آذربایجان شرقی، اهر
۴۰۱ کتابخانه عمومی حکمت بستان آباد عمومی آذربایجان شرقی، بستان اباد وبسایت
۴۰۲ کتابخانه عمومی شهید داننده بستان آباد عمومی آذربایجان شرقی، بستان اباد وبسایت
۴۰۳ کتابخانه ابوذر غفاری عمومی مرکزی، خمین وبسایت
۴۰۴ کتابخانه شهید مصطفی خمینی عمومی مرکزی، خمین وبسایت
۴۰۵ کتابخانه صاحب الزمان عمومی مرکزی، خمین وبسایت
۴۰۶ کتابخانه عمومی کوثر بناب عمومی آذربایجان شرقی، بناب
۴۰۷ کتابخانه عمومی آیت الله مدرس بناب عمومی آذربایجان شرقی، بناب وبسایت
۴۰۸ کتابخانه عمومی الغدیر استان مرکزی عمومی مرکزی، دلیجان وبسایت
۴۰۹ کتابخانه عمومی حضرت ولی عصر (عج) تبریز عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۱۰ کتابخانه عمومی تربیت عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۱۱ کتابخانه مرکزی تبریز عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۱۲ کتابخانه عمومی علامه طباطبایی عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۱۳ کتابخانه عمومی اسماعیل امیرخیزی تبریز عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۱۴ کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۱۵ کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل تبریز عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۱۶ کتابخانه عمومی رشدیه تبریز عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۱۷ کتابخانه عمومی استاد شهریار عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۱۸ کتابخانه عمومی علامه جعفری (ره) تبریز عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۱۹ کتابخانه عمومی میرداماد تبریز عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۲۰ کتابخانه عمومی نبی اکرم (ص) تبریز عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۲۱ کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۲۲ کتابخانه عمومی شهید مدنی (ره) عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۲۳ کتابخانه عمومی باقرالعلوم عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۲۴ کتابخانه عمومی جعفریه عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۲۵ کتابخانه عمومی حاج صمد صادقی اسفهلان عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۲۶ کتابخانه سیار پیک دانایی عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۲۷ کتابخانه سیار پیک صبا عمومی آذربایجان شرقی، تبریز وبسایت
۴۲۸ کتابخانه عمومی ستق عمومی مرکزی، ساوه وبسایت
۴۲۹ کتابخانه عمومی میرزا طاهر خوشنویس جلفا عمومی آذربایجان شرقی، جلفا وبسایت
۴۳۰ کتابخانه عمومی یادگار امام (ره) قره آغاج عمومی آذربایجان شرقی، قره آغاج وبسایت
۴۳۱ کتابخانه عمومی شاه قاسم انوار عمومی آذربایجان شرقی، سراب وبسایت
۴۳۲ کتابخانه عمومی شیخ ولی الله اشراقی سراب عمومی آذربایجان شرقی، سراب وبسایت
۴۳۳ کتابخانه عمومی شهدای علیشار عمومی مرکزی، بخش خرقان وبسایت
۴۳۴ کتابخانه عمومی امام علی(ع) عمومی مرکزی، مامونیه (زرندیه) وبسایت
۴۳۵ کتابخانه عمومی شهدای پرندک عمومی مرکزی، پرندک وبسایت
۴۳۶ کتابخانه عمومی شیخ محمود شبستری عمومی آذربایجان شرقی، شبستر وبسایت
۴۳۷ کتابخانه عمومی گلشن راز شبستر عمومی آذربایجان شرقی، شبستر وبسایت
۴۳۸ کتابخانه عمومی ایثار عمومی آذربایجان شرقی، شبستر وبسایت
۴۳۹ کتابخانه حضرت زینب(س) عمومی مرکزی، کمیجان وبسایت
۴۴۰ کتابخانه عمومی شهید رجایی عجب شیر عمومی آذربایجان شرقی، عجب شیر وبسایت
۴۴۱ کتابخانه عمومی شهید باهنر عمومی آذربایجان شرقی، عجب شیر وبسایت
۴۴۲ کتابخانه عمومی توحید عمومی مرکزی، بخش قره چای وبسایت
۴۴۳ کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا (ع) کلیبر عمومی آذربایجان شرقی، کلییر وبسایت
۴۴۴ کتابخانه عمومی حکیم نباتی کلیبر عمومی آذربایجان شرقی، کلییر وبسایت
۴۴۵ کتابخانه عمومی پورزمان عمومی آذربایجان شرقی، کلییر وبسایت
۴۴۶ کتابخانه عمومی امام رضا(ع) عمومی مرکزی، تلخاب وبسایت
۴۴۷ کتابخانه عمومی خواجه نصیرالدین طوسی مراغه عمومی آذربایجان شرقی، مراغه وبسایت
۴۴۸ کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای عمومی آذربایجان شرقی، مراغه وبسایت
۴۴۹ کتابخانه عمومی شمیم کوثر مرند عمومی آذربایجان شرقی، مرند وبسایت
۴۵۰ کتابخانه عمومی شهید بهشتی مرند عمومی آذربایجان شرقی، مرند وبسایت
۴۵۱ کتابخانه عمومی پارک شهر مرند عمومی آذربایجان شرقی، مرند وبسایت
۴۵۲ کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری ملکان عمومی آذربایجان شرقی، ملکان وبسایت
۴۵۳ کتابخانه عمومی پیامبر رحمت (ص) میانه عمومی آذربایجان شرقی، میانه وبسایت
۴۵۴ کتابخانه عمومی ثامن الحجج (ع) میانه عمومی آذربایجان شرقی، میانه وبسایت
۴۵۵ کتابخانه عمومی امیرالمومنین (ع) ورزقان عمومی آذربایجان شرقی، ورزقان وبسایت
۴۵۶ کتابخانه عمومی امام صادق (ع) هریس عمومی آذربایجان شرقی، هریس وبسایت
۴۵۷ کتابخانه شهید محمدرضا فخیمی هریسی عمومی آذربایجان شرقی، هریس وبسایت
۴۵۸ کتابخانه عمومی پرفسور هشترودی عمومی آذربایجان شرقی، هشترود وبسایت
۴۵۹ کتابخانه عمومی آیت الله انتظاری (ره) هشترود عمومی آذربایجان شرقی، هشترود وبسایت
۴۶۰ کتابخانه عمومی فرزانگان هشترود عمومی آذربایجان شرقی، هشترود وبسایت
۴۶۱ کتابخانه عمومی شهید باهنر عمومی آذربایجان غربی، ارومیه وبسایت
۴۶۲ کتایخانه عمومی شهید مطهری عمومی آذربایجان غربی، ارومیه وبسایت
۴۶۳ کتابخانه عمومی علامه طباطبایی عمومی آذربایجان غربی، ارومیه وبسایت
۴۶۴ کتابخانه عمومی چنقرالوی پل عمومی آذربایجان غربی، ارومیه وبسایت
۴۶۵ کتابخانه عمومی قره آغاج عمومی آذربایجان غربی، ارومیه وبسایت
۴۶۶ کتابخانه عمومی قائم عمومی آذربایجان غربی، ارومیه وبسایت
۴۶۷ کتابخانه عمومی فرهنگ عمومی آذربایجان غربی، ارومیه وبسایت
۴۶۸ کتابخانه شهید مهدی امینی عمومی آذربایجان غربی، ارومیه وبسایت
۴۶۹ کتابخانه مرکزی ارومیه عمومی آذربایجان غربی، ارومیه وبسایت
۴۷۰ مجتمع فرهنگی اشنویه عمومی آذربایجان غربی، اشنویه وبسایت
۴۷۱ کتابخانه عمومی اشنویه عمومی آذربایجان غربی، اشنویه وبسایت
۴۷۲ کتابخانه عمومی استاد عباس حقیقی عمومی آذربایجان غربی، بوکان وبسایت
۴۷۳ مجتمع فرهنگی هنری بوکان عمومی آذربایجان غربی، بوکان وبسایت
۴۷۴ مجتمع فرهنگی هنری پیرانشهر عمومی آذربایجان غربی، پیرانشهر وبسایت
۴۷۵ کتابخانه شهرداری پیرانشهر عمومی آذربایجان غربی، پیرانشهر وبسایت
۴۷۶ مجتمع فرهنگی و هنری تکاب عمومی آذربایجان غربی، تکاب وبسایت
۴۷۷ کتابخانه عمومی تکاب عمومی آذربایجان غربی، تکاب وبسایت
۴۷۸ کتابخانه عمومی تخت سلیمان عمومی آذربایجان غربی، تکاب وبسایت
۴۷۹ کتابخانه عمومی شهید مطهری عمومی آذربایجان غربی، سیه چشمه وبسایت
۴۸۰ کتابخانه عمومی شماره 2 چالدران عمومی آذربایجان غربی، سیه چشمه وبسایت
۴۸۱ مجتمع فرهنگی خوی عمومی آذربایجان غربی، خوی وبسایت
۴۸۲ کتابخانه عمومی 15 خرداد عمومی آذربایجان غربی، خوی وبسایت
۴۸۳ کتابخانه عمومی طوبی عمومی آذربایجان غربی، خوی وبسایت
۴۸۴ کتابخانه دکتر زریاب خویی عمومی آذربایجان غربی، خوی وبسایت
۴۸۵ مجتمع فرهنگی هنری سردشت عمومی آذربایجان غربی، سردشت وبسایت
۴۸۶ کتابخانه عمومی ابن سینا عمومی آذربایجان غربی، سردشت وبسایت
۴۸۷ کتابخانه عمومی شهید بهشتی عمومی آذربایجان غربی، سلماس وبسایت
۴۸۸ کتابخانه عمومی قره قشلاق عمومی آذربایجان غربی، سلماس وبسایت
۴۸۹ مجتمع فرهنگی هنری سلماس عمومی آذربایجان غربی، سلماس وبسایت
۴۹۰ کتابخانه عمومی سیلاب عمومی آذربایجان غربی، سلماس وبسایت
۴۹۱ مجتمع فرهنگی و هنری شاهین دژ عمومی آذربایجان غربی، شاهین دژ وبسایت
۴۹۲ کتابخانه عمومی هولاسو عمومی آذربایجان غربی، شاهین دژ وبسایت
۴۹۳ کتابخانه عمومی شهداء عمومی آذربایجان غربی، شاهین دژ وبسایت
۴۹۴ کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی عمومی آذربایجان غربی، ماکو وبسایت
۴۹۵ کتابخانه عمومی شهرک ولیعصر (عج) عمومی آذربایجان غربی، ماکو وبسایت
۴۹۶ کتابخانه عمومی شیخ شلتوت عمومی آذربایجان غربی، مهاباد وبسایت
۴۹۷ مجتمع فرهنگی مهاباد عمومی آذربایجان غربی، مهاباد وبسایت
۴۹۸ کتابخانه عمومی فجر عمومی آذربایجان غربی، مهاباد وبسایت
۴۹۹ کتابخانه عمومی علامه دهخدا عمومی آذربایجان غربی، میاندواب وبسایت
۵۰۰ کتابخانه عمومی سرچنار عمومی آذربایجان غربی، میاندواب وبسایت
۵۰۱ مجتمع فرهنگی میاندوآب عمومی آذربایجان غربی، میاندواب وبسایت
۵۰۲ کتابخانه عمومی دکترحسین زاده عمومی آذربایجان غربی، میاندواب وبسایت
۵۰۳ کتابخانه شهید مهدی باکری عمومی آذربایجان غربی، میاندواب وبسایت
۵۰۴ کتابخانه عمومی شماره 1 نقده عمومی آذربایجان غربی، نقده وبسایت
۵۰۵ مجتمع فرهنگی نقده عمومی آذربایجان غربی، نقده وبسایت
۵۰۶ کتابخانه عمومی شهید علی علمی عمومی آذربایجان غربی، نقده وبسایت
۵۰۷ کتابخانه مرکزی اردبیل عمومی اردبیل، اردبیل وبسایت
۵۰۸ کتابخانه عمومی امام علی (ع) اردبیل عمومی اردبیل، اردبیل وبسایت
۵۰۹ کتابخانه عمومی شهید مطهری عمومی اردبیل، اردبیل وبسایت
۵۱۰ کتابخانه شیخ صفی الدین اردبیلی عمومی اردبیل، اردبیل وبسایت
۵۱۱ کتابخانه فدک عمومی اردبیل، اردبیل وبسایت
۵۱۲ کتابخانه نیار عمومی اردبیل، اردبیل وبسایت
۵۱۳ کتابخانه مقدس اردبیلی عمومی اردبیل، اردبیل وبسایت
۵۱۴ کتابخانه شیخ شرف الدین عمومی اردبیل، اردبیل وبسایت
۵۱۵ کتابخانه فارابی عمومی اردبیل، اردبیل وبسایت
۵۱۶ کتابخانه الغدیر عمومی اردبیل، بیله سوار وبسایت
۵۱۷ کتابخانه امام خمینی(ره) عمومی اردبیل، بیله سوار وبسایت
۵۱۸ کتابخانه سیار نور عمومی اردبیل، بیله سوار وبسایت
۵۱۹ کتابخانه آراز عمومی اردبیل، پارس آباد وبسایت
۵۲۰ کتابخانه امام رضا(ع) عمومی اردبیل، پارس آباد وبسایت
۵۲۱ کتابخانه شهید رجائی عمومی اردبیل، پارس آباد وبسایت
۵۲۲ کتابخانه شهید باهنر عمومی اردبیل، پارس آباد وبسایت
۵۲۳ کتابخانه عمومی شماره 3 خلخال عمومی اردبیل، خلخال وبسایت
۵۲۴ کتابخانه عمومی ملا ادهم عزلتی عمومی اردبیل، خلخال وبسایت
۵۲۵ کتابخانه عمومی لنبر عمومی اردبیل، خلخال وبسایت
۵۲۶ کتابخانه عمومی شهید عاشوری زاده خلخال عمومی اردبیل، خلخال وبسایت
۵۲۷ کتابخانه امیر کبیر عمومی اردبیل، گیوی وبسایت
۵۲۸ کتابخانه استاد شهریار عمومی اردبیل، گیوی وبسایت
۵۲۹ کتابخانه شهید عزیزپور عمومی اردبیل، گرمی وبسایت
۵۳۰ کتابخانه عمومی سعدالدین وراوینی مشگین شهر عمومی اردبیل، مشگین شهر وبسایت
۵۳۱ کتابخانه عمومی شهید حسین اسدی مشگین شهر عمومی اردبیل، مشگین شهر وبسایت
۵۳۲ کتابخانه عمومی پروفسور محبوب مشگین شهر عمومی اردبیل، مشگین شهر وبسایت
۵۳۳ کتابخانه عمومی میزرا قاسم پریخانی عمومی اردبیل، مشگین شهر وبسایت
۵۳۴ کتابخانه مرکزی نمین عمومی اردبیل، نمین وبسایت
۵۳۵ کتابخانه عمومی فرهنگ نمین عمومی اردبیل، نمین وبسایت
۵۳۶ کتابخانه شمس عمومی یزد، نیر وبسایت
۵۳۷ کتابخانه علامه امینی عمومی اردبیل، نیر وبسایت
۵۳۸ کتابخانه مرحوم امیرحسین فردی عمومی اردبیل، نیر وبسایت
۵۳۹ کتابخانه هیر عمومی اردبیل، اردبیل وبسایت
۵۴۰ کتابخانه عمومی شماره 2 آران و بیدگل عمومی اصفهان، آران و بیدگل وبسایت
۵۴۱ کتابخانه عمومی شماره 1 آران و بیدگل عمومی اصفهان، آران و بیدگل وبسایت
۵۴۲ کتابخانه عمومی شهدای هفت تیر تهوج عمومی اصفهان، اردستان وبسایت
۵۴۳ کتابخانه عمومی شماره 1اردستان عمومی اصفهان، اردستان وبسایت
۵۴۴ کتابخانه عمومی کچورستاق عمومی اصفهان، اردستان وبسایت
۵۴۵ کتابخانه عمومی حضرت سجاد عمومی اصفهان، اردستان وبسایت
۵۴۶ کتابخانه عمومی اژیه عمومی اصفهان، اژیه وبسایت
۵۴۷ شهرداری اصفهان، کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی عمومی اصفهان، اصفهان
۵۴۸ کتابخانه عمومی حجت عمومی اصفهان، اصفهان وبسایت
۵۴۹ کتابخانه عمومی خانه اصفهان عمومی اصفهان، اصفهان وبسایت
۵۵۰ کتابخانه عمومی شهید مفتح عمومی اصفهان، اصفهان وبسایت
۵۵۱ کتابخانه عمومی شماره 1 رهنان عمومی اصفهان، اصفهان وبسایت
۵۵۲ کتابخانه عمومی علامه نائینی عمومی اصفهان، اصفهان وبسایت
۵۵۳ کتابخانه عمومی ولی عصر(عج) عمومی اصفهان، اصفهان وبسایت
۵۵۴ کتابخانه عمومی ارشاد عمومی اصفهان، اصفهان وبسایت
۵۵۵ کتابخانه عمومی ابن مسکویه عمومی اصفهان، اصفهان وبسایت
۵۵۶ کتابخانه عمومی صائب عمومی اصفهان، اصفهان وبسایت
۵۵۷ کتابخانه عمومی توحید عمومی اصفهان، اصفهان وبسایت
۵۵۸ کتابخانه عمومی امام صادق (ع) میمه عمومی اصفهان، میمه وبسایت
۵۵۹ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) عمومی اصفهان، بهارستان وبسایت
۵۶۰ کتابخانه عمومی شماره 1 بهارستان عمومی اصفهان، اصفهان وبسایت
۵۶۱ کتابخانه عمومی الغدیر عمومی اصفهان، تیران وبسایت
۵۶۲ کتابخانه عمومی منوچهر مرتضوی عمومی آذربایجان شرقی، مرند وبسایت
۵۶۳ کتابخانه عمومی مشهد کاوه عمومی اصفهان، چادگان وبسایت
۵۶۴ کتابخانه عمومی چادگان عمومی اصفهان، چادگان وبسایت
۵۶۵ کتابخانه عمومی الغدیر عمومی اصفهان، خمینی شهر وبسایت
۵۶۶ کتابخانه عمومی کوثر آدریان عمومی اصفهان، خمینی شهر وبسایت
۵۶۷ کتابخانه علی ابن ابیطالب عمومی اصفهان، خمینی شهر وبسایت
۵۶۸ کتابخانه امام صادق اندان عمومی اصفهان، خمینی شهر وبسایت
۵۶۹ کتابخانه عمومی آیت الله میرکبیر خوانساری عمومی اصفهان، خوانسار وبسایت
۵۷۰ کتابخانه عمومی امام هادی (ع) عمومی اصفهان، خوانسار وبسایت
۵۷۱ کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای عمومی اصفهان، خوانسار وبسایت
۵۷۲ کتابخانه عمومی آیت الله خرد دهاقان عمومی اصفهان، دهاقان وبسایت
۵۷۳ کتابخانه عمومی قمبوان عمومی اصفهان، دهاقان
۵۷۴ کتابخانه عمومی امام صادق (ع) دهاقان عمومی اصفهان، دهاقان وبسایت
۵۷۵ کتابخانه عمومی فتح آباد عمومی اصفهان، سمیرم وبسایت
۵۷۶ کتابخانه عمومی سمیرم عمومی اصفهان، سمیرم وبسایت
۵۷۷ کتابخانه عمومی بیده عمومی اصفهان، سمیرم وبسایت
۵۷۸ کتابخانه عمومی شهید دستغیب عمومی اصفهان، شاهین شهر وبسایت
۵۷۹ کتابخانه عمومی دکتر خلیل الله امینی عمومی اصفهان، شهرضا وبسایت
۵۸۰ کتابخانه عمومی شهید محمد باقر صدر عمومی اصفهان، شهرضا وبسایت
۵۸۱ کتابخانه عمومی علامه طباطبایی عمومی اصفهان، شهرضا وبسایت
۵۸۲ کتابخانه عمومی شهید همت (خواهران) عمومی اصفهان، شهرضا وبسایت
۵۸۳ کتابخانه عمومی داران عمومی اصفهان، داران وبسایت
۵۸۴ کتابخانه عمومی فریدونشهر عمومی اصفهان، فریدونشهر وبسایت
۵۸۵ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) عمومی اصفهان، فلاورجان وبسایت
۵۸۶ کتابخانه عمومی آیت الله شریعت عمومی اصفهان، فلاورجان وبسایت
۵۸۷ کتابخانه عمومی امام محمد باقر (ع) عمومی اصفهان، کاشان وبسایت
۵۸۸ کتابخانه عمومی طاهرآباد عمومی اصفهان، کاشان وبسایت
۵۸۹ کتابخانه عمومی انجمن آثار ملی عمومی اصفهان، کاشان وبسایت
۵۹۰ کتابخانه عمومی ملا محسن فیض کاشانی عمومی اصفهان، کاشان وبسایت
۵۹۱ کتابخانه عمومی امیرکبیر عمومی اصفهان، کاشان وبسایت
۵۹۲ کتابخانه عمومی علوی عمومی اصفهان، کاشان وبسایت
۵۹۳ کتابخانه عمومی سن سن عمومی اصفهان، کاشان وبسایت
۵۹۴ کتابخانه عمومی استرک عمومی اصفهان، کاشان وبسایت
۵۹۵ کتابخانه عمومی 22 بهمن عمومی اصفهان، کاشان وبسایت
۵۹۶ کتابخانه سید ابوالرضا راوندی عمومی اصفهان، کاشان وبسایت
۵۹۷ کتابخانه عمومی شماره 2 گلپایگان (شهداء) عمومی اصفهان، گلپایگان وبسایت
۵۹۸ کتابخانه عمومی شماره 1گلپایگان عمومی اصفهان، گلپایگان وبسایت
۵۹۹ کتابخانه عمومی فاطمیه عمومی اصفهان، گلپایگان وبسایت
۶۰۰ کتابخانه آیت الله محمدی گلپایگانی عمومی اصفهان، گلپایگان وبسایت
۶۰۱ کتابخانه عمومی جوادالائمه (ع) عمومی اصفهان، سده لنجان وبسایت
۶۰۲ کتابخانه عمومی مبارکه عمومی اصفهان، مبارکه وبسایت
۶۰۳ کتابخانه عمومی نیستانی عمومی اصفهان، نائین وبسایت
۶۰۴ کتابخانه عمومی شیخ بهایی عمومی اصفهان، نجف آباد وبسایت
۶۰۵ کتابخانه عمومی ویلاشهر عمومی اصفهان، نجف آباد وبسایت
۶۰۶ کتابخانه عمومی یزدانشهر عمومی اصفهان، نجف آباد وبسایت
۶۰۷ کتابخانه عمومی سردار شهید احمد کاظمی عمومی اصفهان، نجف آباد وبسایت
۶۰۸ کتابخانه عمومی زهرائیه عمومی اصفهان، نجف آباد وبسایت
۶۰۹ کتابخانه عمومی نطنز عمومی اصفهان، نطنز وبسایت
۶۱۰ کتابخانه عمومی شهید آوینی دهلران عمومی ایلام، دهلران وبسایت
۶۱۱ کتابخانه عمومی زیارت عمومی بوشهر، برازجان وبسایت
۶۱۲ کتابخانه عمومی شهید بهشتی عمومی بوشهر، برازجان وبسایت
۶۱۳ کتابخانه عمومی دهقاید عمومی بوشهر، برازجان وبسایت
۶۱۴ کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع) عمومی بوشهر، بندر دیلم وبسایت
۶۱۵ کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع) عمومی بوشهر، بندر دیلم وبسایت
۶۱۶ کتابخانه عمومی بانو فاطمه مصلحیان عمومی بوشهر، بوشهر وبسایت
۶۱۷ کتابخانه عمومی عالی شهر عمومی بوشهر، بوشهر وبسایت
۶۱۸ کتابخانه عمومی آبطویل عمومی بوشهر، بوشهر وبسایت
۶۱۹ کتابخانه عمومی چاهکوتاه عمومی بوشهر، بوشهر وبسایت
۶۲۰ کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند عمومی بوشهر، بوشهر وبسایت
۶۲۱ کتابخانه عمومی اهرم عمومی بوشهر، اهرم وبسایت
۶۲۲ کتابخانه عمومی باغک عمومی بوشهر، اهرم وبسایت
۶۲۳ کتابخانه عمومی عالی حسینی عمومی بوشهر، اهرم وبسایت
۶۲۴ کتابخانه عمومی جم عمومی بوشهر، جم وبسایت
۶۲۵ کتابخانه عمومی بهارستان عمومی بوشهر، جم وبسایت
۶۲۶ کتابخانه عمومی شهید آذرپیک عمومی بوشهر، جم وبسایت
۶۲۷ کتابخانه عمومی دالکی عمومی بوشهر، دالکی وبسایت
۶۲۸ کتابخانه عمومی خالو حسین دشتی عمومی بوشهر، خورموج وبسایت
۶۲۹ کتابخانه عمومی چارک عمومی بوشهر، خورموج وبسایت
۶۳۰ کتابخانه عمومی دیر عمومی بوشهر، بندر دیر وبسایت
۶۳۱ کتابخانه عمومی غدیر عمومی بوشهر، بندر کنگان وبسایت
۶۳۲ کتابخانه عمومی فرهنگ عمومی بوشهر، بندر کنگان وبسایت
۶۳۳ کتابخانه عمومی شماره 1 گناوه عمومی بوشهر، بندر گناوه وبسایت
۶۳۴ کتابخانه عمومی شماره 2 گناوه عمومی بوشهر، بندر گناوه وبسایت
۶۳۵ کتابخانه عمومی محمدصالحی عمومی بوشهر، بندر گناوه وبسایت
۶۳۶ کتابخانه عمومی شهید محمد صارمی عمومی تهران، اسلامشهر وبسایت
۶۳۷ کتابخانه عمومی امیرالمؤمنین (ع) عمومی تهران، اسلامشهر وبسایت
۶۳۸ کتابخانه عمومی شهید اول عمومی تهران، اسلامشهر وبسایت
۶۳۹ کتابخانه عمومی شهید مصطفی خمینی (ره) اسلامشهر عمومی تهران، اسلامشهر وبسایت
۶۴۰ کتابخانه عمومی شهید مطهری عمومی تهران، اسلامشهر وبسایت
۶۴۱ کتابخانه عمومی چیچکلو عمومی تهران، اسلامشهر وبسایت
۶۴۲ کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع) پاکدشت عمومی تهران، پاکدشت وبسایت
۶۴۳ کتابخانه عمومی رسول اکرم (ص) پاکدشت عمومی تهران، پاکدشت وبسایت
۶۴۴ کتابخانه سیار یار مهربان عمومی تهران، پاکدشت وبسایت
۶۴۵ کتابخانه عمومی پروین اعتصامی عمومی تهران، پاکدشت وبسایت
۶۴۶ کتابخانه عمومی شهدای آلونک عمومی تهران، پاکدشت وبسایت
۶۴۷ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه دکترحسابی عمومی تهران، تهران
وبسایت
۶۴۸ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه امیرکبیر عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۴۹ کتابخانه عمومی شهرک توحید عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۵۰ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه امید عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۵۱ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه دکتر عظیمی عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۵۲ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه لویزان عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۵۳ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه حکیمیه عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۵۴ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه شهید جهان‌آرا عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۵۵ فرهنگسرای عطار نیشابوری (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه عطار نیشابوری عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۵۶ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه پرتو عمومی تهران، تهران
وبسایت
۶۵۷ فرهنگسرای انقلاب (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه آفتاب عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۵۸ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه رازی عمومی تهران، تهران
وبسایت
۶۵۹ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه امام خمینی (ره) عمومی تهران، تهران
وبسایت
۶۶۰ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه علامه امینی (ره) عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۶۱ فرهنگسرای اندیشه (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه اندیشه عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۶۲ فرهنگسرای اشراق (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه شیخ اشراق عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۶۳ فرهنگسرای بهاران (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه بهاران عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۶۴ فرهنگسرای شهر(سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه شهر عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۶۵ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه شهید قدیریان عمومی تهران، تهران
وبسایت
۶۶۶ خانه فرهنگ آیه (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه کوثر عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۶۷ کتابخانه عمومی ارغوان (شهید بهشتی) عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۶۸ فرهنگسرای بهمن (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه شهید فهمیده عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۶۹ فرهنگسرای سلامت (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه هنگام عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۷۰ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه علامه جعفری (ره) عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۷۱ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۷۲ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه پندار عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۷۳ کانون اسلامی انصار، کتابخانه مرکزی (شماره 3) عمومی تهران، تهران
۶۷۴ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه ابن سینا عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۷۵ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه فردوسی عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۷۶ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه دکترشهیدی عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۷۷ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه فرزانگان عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۷۸ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه آیت الله طالقانی عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۷۹ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه سلام عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۸۰ فرهنگسرای گلستان (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه گلستان عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۸۱ مجتمع فرهنگی هنری فجر (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه شهیدمحمد بخارایی عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۸۲ خانه فرهنگ نور (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه شیخ‌ فضل‌الله ‌نوری (ره) عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۸۳ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه مولانا عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۸۴ فرهنگسرای سرو (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه سرو عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۸۵ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه شیخ مفید عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۸۶ فرهنگسرای کار(سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه علامه طباطبایی عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۸۷ مجموعه فرهنگی خواجوی کرمانی (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه خواجوی کرمانی عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۸۸ خانه فرهنگ ایروانی (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه آیت ا... ایروانی (ره) عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۸۹ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه قائم (عج) عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۹۰ فرهنگسرای خاتم (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه استادحکیمی عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۹۱ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه علامه طرشتی (ره) عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۹۲ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه مسجدالنبی عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۹۳ خانه فرهنگ تلاش (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه تلاش عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۹۴ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه مرکز تشکل های مردمی عمومی تهران، تهران
۶۹۵ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه گلبرگ عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۹۶ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه سعادت عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۹۷ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه شهدای محله بهداشت عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۹۸ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه 15 خرداد عمومی تهران، تهران وبسایت
۶۹۹ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه هفت چنار عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۰۰ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه شهربانو عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۰۱ خانه فرهنگ میثاق (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه میثاق عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۰۲ کتابخانه عمومی شهدا عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۰۳ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه پرستار عمومی تهران، تهران
۷۰۴ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله سرآسیاب دولاب عمومی تهران، تهران
۷۰۵ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه امام جعفرصادق (ع) عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۰۶ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه خاوران عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۰۷ فرهنگسرای فردوس (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه فردوس عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۰۸ فرهنگسرای رسانه (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه دکتر معتمد نژاد عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۰۹ شهرداری تهران. معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه آهنگ عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۱۰ شهرداری تهران. معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله شکوفه (شهیدان شیخ عطار) عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۱۱ کتابخانه عمومی خلیج فارس عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۱۲ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله بهاران عمومی تهران، تهران
۷۱۳ کتابخانه عمومی شهید دستغیب عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۱۴ کتابخانه عمومی حضرت فاطمه (س) عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۱۵ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله شکیب (بوستان هفتم تیر) عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۱۶ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله قیام عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۱۷ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله تاکسیرانی (بوستان ترنج) عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۱۸ شهرداری تهران. معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله خاوران عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۱۹ کتابخانه عمومی شهدای کن عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۲۰ کتابخانه مرکزی پارک شهر عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۲۱ کتابخانه عمومی شهید آیت عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۲۲ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله نبی اکرم عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۲۳ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله مینای جنوبی عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۲۴ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله دولاب عمومی تهران، تهران
۷۲۵ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله ابوذر عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۲۶ کتابخانه عمومی باباطاهر عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۲۷ کتابخانه عمومی شهید مطهری عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۲۸ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله ولنجک عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۲۹ کتابخانه عمومی هفده شهریور عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۳۰ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه شهربانو (ویژه بانوان) عمومی تهران، تهران
۷۳۱ کتابخانه عمومی دانشمند عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۳۲ کتابخانه عمومی پیروزی عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۳۳ کتابخانه عمومی امامزاده زید عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۳۴ کتابخانه محقق حلی عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۳۵ کتابخانه عمومی فلسطین عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۳۶ کتابخانه عمومی معراج عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۳۷ کتابخانه عمومی شقایق عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۳۸ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله صد دستگاه عمومی تهران، تهران
۷۳۹ کتابخانه عمومی گلسار عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۴۰ کتابخانه عمومی امام علی (ع) عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۴۱ کتابخانه عمومی حدیث عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۴۲ کتابخانه عمومی بسیج عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۴۳ کتابخانه عمومی دانشجو عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۴۴ کتابخانه عمومی شهدای نیروی زمینی عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۴۵ کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۴۶ کتابخانه عمومی پیامبر عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۴۷ کتابخانه عمومی اشرفی اصفهانی عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۴۸ کتابخانه عمومی رسالت عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۴۹ کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۵۰ کتابخانه عمومی علامه طباطبایی عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۵۱ کتابخانه عمومی آسیا عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۵۲ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه شهید مطهری عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۵۳ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه آیت الله کاشانی عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۵۴ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه شفق عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۵۵ فرهنگسرای مهر (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه مهر عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۵۶ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه پامچال عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۵۷ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شهدای یاخچی آباد عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۵۸ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه فجر عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۵۹ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه بانوان نرگس عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۶۰ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه سیدالشهداء عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۶۱ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه امام علی (ع) عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۶۲ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه شهیدان جعفری نژاد عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۶۳ خانه فرهنگ تهرانسر (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه حزین لاهیجی عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۶۴ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه پرواز عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۶۵ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه شقایق عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۶۶ خانه فرهنگ بازار (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه بازار عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۶۷ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه رحماندوست عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۶۸ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شهدای حصارک عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۶۹ خانه فرهنگ مهرآباد (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه قیصر امین پور عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۷۰ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه داوودیه عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۷۱ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه رشید یاسمی عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۷۲ فرهنگسرای اخلاق (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه اخلاق عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۷۳ خانه فرهنگ دردار (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه دردار عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۷۴ خانه فرهنگ امام زاده یحیی (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه امامزاده یحیی عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۷۵ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مرکز مطالعات فرهنگی تهران عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۷۶ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه دکتر شریعتی عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۷۷ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه اوقاف برادران سراج عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۷۸ خانه فرهنگ وردآورد (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، کتابخانه استاد معین عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۷۹ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه شهید آوینی عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۸۰ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه شهید امیر کاشانی عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۸۱ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه حسینیه هدایت عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۸۲ کتابخانه مرحوم حاج حسین عراقچی عمومی تهران، تهران وبسایت
۷۸۳ کتابخانه عمومی کوثر عمومی تهران، دماوند وبسایت
۷۸۴ کتابخانه عموی کاظم اخوان عمومی تهران، رباط کریم وبسایت
۷۸۵ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) ری عمومی تهران، ری وبسایت
۷۸۶ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه شیخ صدوق (ره) عمومی تهران، ری وبسایت
۷۸۷ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه شیخ کلینی (ره) عمومی تهران، ری وبسایت
۷۸۸ کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) ری عمومی تهران، ری وبسایت
۷۸۹ کتابخانه عمومی علامه دهخدا ری عمومی تهران، ری وبسایت
۷۹۰ کتابخانه عمومی زکریای رازی عمومی تهران، ری وبسایت
۷۹۱ کتابخانه عمومی صاحب ابن عباد عمومی تهران، ری وبسایت
۷۹۲ کتابخانه عمومی کوثر عمومی تهران، ری وبسایت
۷۹۳ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه 13 آبان عمومی تهران، ری وبسایت
۷۹۴ کتابخانه عمومی ولی عصر (عج) هشتگرد عمومی البرز، هشتگرد وبسایت
۷۹۵ کتابخانه عمومی الهادی (ع) عمومی البرز، هشتگرد وبسایت
۷۹۶ کتابخانه عمومی شهید ثالث عمومی البرز، هشتگرد وبسایت
۷۹۷ کتابخانه آیت الله زین العابدین سلماسی عمومی آذربایجان غربی، سلماس وبسایت
۷۹۸ کتابخانه عمومی شهید محلاتی عمومی تهران، تجریش وبسایت
۷۹۹ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله نیاوران عمومی تهران، تجریش وبسایت
۸۰۰ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله دزاشیب عمومی تهران، تجریش
۸۰۱ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله اوین عمومی تهران، تجریش
۸۰۲ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله امام زاده قاسم عمومی تهران، تجریش
۸۰۳ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله شهرک نفت عمومی تهران، تجریش
۸۰۴ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه شبانه روزی چیذر عمومی تهران، تجریش
۸۰۵ شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، کتابخانه سرای محله باغ فردوس عمومی تهران، تجریش وبسایت
۸۰۶ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه دارآباد عمومی تهران، تجریش وبسایت
۸۰۷ کتابخانه عمومی پارسا عمومی تهران، تجریش وبسایت
۸۰۸ کتابخانه عمومی ایثار عمومی تهران، شهریار وبسایت
۸۰۹ کتابخانه عمومی شهید قنبری عمومی تهران، شهریار وبسایت
۸۱۰ کتابخانه عمومی ثامن الائمه عمومی تهران، شهریار وبسایت
۸۱۱ کتابخانه عمومی علامه طباطبایی عمومی تهران، شهریار وبسایت
۸۱۲ کتابخانه عمومی نور امیریه عمومی تهران، شهریار وبسایت
۸۱۳ کتابخانه عمومی سادات نوذری عمومی تهران، شهریار وبسایت
۸۱۴ کتابخانه عمومی شهید بهشتی عمومی تهران، شهریار وبسایت
۸۱۵ کتابخانه عمومی استاد امیری فیروزکوهی عمومی تهران، فیروزکوه وبسایت
۸۱۶ کتابخانه عمومی الزهرا (س) کرج عمومی البرز، کرج وبسایت
۸۱۷ کتابخانه عمومی آیت الله طالقانی کرج عمومی البرز، کرج وبسایت
۸۱۸ کتابخانه عمومی علامه حلی کرج عمومی البرز، کرج وبسایت
۸۱۹ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) کرج عمومی البرز، کرج وبسایت
۸۲۰ کتابخانه علامه (فرهنگسرای حافظیه کرج) عمومی البرز، کرج وبسایت
۸۲۱ کتابخانه عمومی غدیر عمومی البرز، کرج وبسایت
۸۲۲ کتابخانه عمومی شهید نصیری عمومی البرز، کرج وبسایت
۸۲۳ کتابخانه عمومی امیر کبیر عمومی البرز، کرج وبسایت
۸۲۴ کتابخانه عمومی دکتر معین عمومی البرز، کرج وبسایت
۸۲۵ کتابخانه سیار فروغ دانایی عمومی البرز، کرج وبسایت
۸۲۶ کتابخانه عمومی قلم عمومی البرز، نظرآباد وبسایت
۸۲۷ کتابخانه عمومی آیت الله نجم آبادی عمومی البرز، نظرآباد وبسایت
۸۲۸ کتابخانه عمومی امام جواد (ع) عمومی البرز، نظرآباد وبسایت
۸۲۹ کتابخانه عمومی امام صادق (ع) نظرآباد عمومی البرز، نظرآباد وبسایت
۸۳۰ کتابخانه عمومی امام محمد باقر (ع) عمومی البرز، نظرآباد وبسایت
۸۳۱ کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) عمومی البرز، نظرآباد وبسایت
۸۳۲ کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع) عمومی البرز، نظرآباد وبسایت
۸۳۳ کتابخانه عمومی سعدی ورامین عمومی تهران، ورامین وبسایت
۸۳۴ کتابخانه سیار سفیر دانایی عمومی تهران، ورامین وبسایت
۸۳۵ کتابخانه عمومی قطب الدین رازی ورامینی عمومی تهران، ورامین وبسایت
۸۳۶ کتابخانه علامه طباطبایی بروجن عمومی چهار محال و بختیاری، بروجن وبسایت
۸۳۷ کتابخانه عمومی شهید منتظری عمومی چهار محال و بختیاری، بروجن وبسایت
۸۳۸ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) بروجن عمومی چهار محال و بختیاری، بروجن وبسایت
۸۳۹ کتابخانه عمومی فجر بروجن عمومی چهار محال و بختیاری، بروجن وبسایت
۸۴۰ کتابخانه عمومی محمدیه بروجن عمومی چهار محال و بختیاری، بروجن وبسایت
۸۴۱ کتابخانه پیامبر اعظم(ص) عمومی گیلان، آستارا وبسایت
۸۴۲ کتابخانه عمومی عمان سامانی عمومی چهار محال و بختیاری، سامان وبسایت
۸۴۳ کتابخانه شهید جعفر زاده عمومی چهار محال و بختیاری، سامان وبسایت
۸۴۴ کتابخانه شهدای دهنه سر سفید رود عمومی گیلان، بخش مرکزی وبسایت
۸۴۵ کتابخانه شهید قدوسی عمومی چهار محال و بختیاری، شلمزار وبسایت
۸۴۶ کتابخانه امام خمینی (ره) کپورچال عمومی گیلان، بخش مرکزی وبسایت
۸۴۷ کتابخانه سیار منطقه آزاد انزلی عمومی گیلان، بندر انزلی وبسایت
۸۴۸ کتابخانه شهید رجایی (ره) عمومی گیلان، بخش مرکزی وبسایت
۸۴۹ کتابخانه آیت الله طالقانی عمومی گیلان، بندر انزلی وبسایت
۸۵۰ کتابخانه عمومی مولوی عمومی چهار محال و بختیاری، شهرکرد وبسایت
۸۵۱ کتابخانه عمومی حافظ عمومی چهار محال و بختیاری، شهرکرد وبسایت
۸۵۲ کتابخانه عمومی امیرکبیر شهرکرد عمومی چهار محال و بختیاری، شهرکرد وبسایت
۸۵۳ کتابخانه عمومی رودکی عمومی چهار محال و بختیاری، شهرکرد وبسایت
۸۵۴ کتابخانه عمومی آیت الله ابوالقاسم نجفی دهکردی عمومی چهار محال و بختیاری، شهرکرد وبسایت
۸۵۵ کتابخانه عمومی شهدای چالشتر عمومی چهار محال و بختیاری، شهرکرد وبسایت
۸۵۶ کتابخانه آیت الله سید عطاالله احمدی عمومی چهار محال و بختیاری، شهرکرد وبسایت
۸۵۷ کتابخانه امام خمینی(ره) عمومی چهار محال و بختیاری، شهرکرد وبسایت
۸۵۸ کتابخانه سپهبد شهید قاسم سلیمانی عمومی گیلان، طوالش وبسایت
۸۵۹ کتابخانه کودکان باران عمومی گیلان، رشت وبسایت
۸۶۰ کتابخانه امام موسی بن جعفر(ع) عمومی گیلان، رشت وبسایت
۸۶۱ کتابخانه امام خامنه ای(مد ظله العالی) عمومی گیلان، رشت وبسایت
۸۶۲ کتابخانه سیار قاصدک شهر رشت عمومی گیلان، رشت وبسایت
۸۶۳ کتابخانه شهید صدوقی عمومی چهار محال و بختیاری، بروجن وبسایت
۸۶۴ کتابخانه زنده یاد فرشید احمدی عمومی گیلان، رودبار وبسایت
۸۶۵ کتابخانه شهید هدایت درویشوند عمومی کرمان، رودبار وبسایت
۸۶۶ کتابخانه حکیم فردوسی کلشتر عمومی گیلان، رودبار وبسایت
۸۶۷ کتابخانه شهدای کلیشم عمومی کرمان، رودبار وبسایت
۸۶۸ کتابخانه عمومی ملاصدرا عمومی چهار محال و بختیاری، فرخ شهر وبسایت
۸۶۹ کتابخانه آصف عمومی چهار محال و بختیاری، شهرکرد وبسایت
۸۷۰ کتابخانه بعثت عمومی چهار محال و بختیاری، شهرکرد وبسایت
۸۷۱ کتابخانه داراب افسر بختیاری عمومی چهار محال و بختیاری، چلگرد وبسایت
۸۷۲ کتابخانه میرزا کوچک عمومی گیلان، صومعه سرا وبسایت
۸۷۳ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) گندمان عمومی چهار محال و بختیاری، گندمان وبسایت
۸۷۴ کتابخانه عمومی شهید رجایی گهرو عمومی چهار محال و بختیاری، گهرو وبسایت
۸۷۵ کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان عمومی چهار محال و بختیاری، لردگان وبسایت
۸۷۶ کتابخانه شهدای کاروان پیاده عمومی چهار محال و بختیاری، لردگان وبسایت
۸۷۷ کتابخانه شهید باهنر عمومی گیلان، لاهیجان وبسایت
۸۷۸ کتابخانه زنده یاد حاج آرش رمضانی عمومی گیلان، لاهیجان وبسایت
۸۷۹ کتابخانه شهید ابوالحسن کریمی عمومی گیلان، لاهیجان وبسایت
۸۸۰ کتابخانه عمومی شهدا بن عمومی چهار محال و بختیاری، بن وبسایت
۸۸۱ کتابخانه عمومی پروین اعتصامی عمومی چهار محال و بختیاری، بن وبسایت
۸۸۲ کتابخانه مهدیه عمومی چهار محال و بختیاری، بروجن وبسایت
۸۸۳ کتابخانه امام خمینی(ره) عمومی خراسان، اسفراین وبسایت
۸۸۴ کتابخانه فروغ عمومی خراسان شمالی، اسفراین وبسایت
۸۸۵ کتابخانه حاج میرزا محمد وثوقی عمومی خراسان، اسفراین وبسایت
۸۸۶ کتابخانه زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری عمومی گیلان، سیاهکل وبسایت
۸۸۷ کتابخانه عمومی الزهرا (س) عمومی خراسان شمالی، بجنورد وبسایت
۸۸۸ کتابخانه عمومی علامه دهخدا بجنورد عمومی خراسان شمالی، بجنورد وبسایت
۸۸۹ کتابخانه عمومی موسوی بجنوردی عمومی خراسان شمالی، بجنورد وبسایت
۸۹۰ کتابخانه امام رضا(ع) عمومی خراسان شمالی، بجنورد وبسایت
۸۹۱ کتابخانه مرکزی بجنورد (آیت الله مهمان نواز) عمومی خراسان شمالی، بجنورد وبسایت
۸۹۲ کتابخانه عمومی استاد احمد گلچین معانی عمومی خراسان رضوی، بردسکن وبسایت
۸۹۳ کتابخانه عمومی استاد احمد آرام عمومی خراسان رضوی، بردسکن وبسایت
۸۹۴ کتابخانه عمومی حضرت خدیجه (س) عمومی خراسان جنوبی، بیرجند وبسایت
۸۹۵ کتابخانه عمومی استاد سعیدی بیرجند عمومی خراسان جنوبی، بیرجند وبسایت
۸۹۶ کتابخانه عمومی شهدای باقریه عمومی خراسان جنوبی، بیرجند وبسایت
۸۹۷ کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند عمومی خراسان جنوبی، بیرجند وبسایت
۸۹۸ کتابخانه محمد تقی کریم پور عمومی خراسان جنوبی، بیرجند وبسایت
۸۹۹ کتابخانه محمدعلی کریم پور عمومی خراسان، بیرجند وبسایت
۹۰۰ کتابخانه اولوالالباب عمومی خراسان جنوبی، بیرجند وبسایت
۹۰۱ کتابخانه شهید مرتضی بصیری پور عمومی خراسان، بیرجند وبسایت
۹۰۲ کتابخانه الهیه عمومی خراسان، بیرجند وبسایت
۹۰۳ کتابخانه 9 دی عمومی خراسان، بیرجند وبسایت
۹۰۴ کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد عمومی خراسان رضوی، تایباد وبسایت
۹۰۵ کتابخانه عمومی شهید رجایی عمومی خراسان رضوی، تربت جام وبسایت
۹۰۶ کتابخانه عمومی شهید مطهری عمومی خراسان رضوی، تربت جام وبسایت
۹۰۷ کتابخانه عمومی ثامن الائمه عمومی خراسان رضوی، تربت جام وبسایت
۹۰۸ کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی عمومی خراسان رضوی، تربت حیدریه وبسایت
۹۰۹ کتابخانه عمومی شهید بهشتی عمومی خراسان رضوی، تربت حیدریه وبسایت
۹۱۰ کتابخانه عمومی مرحوم علی اکبر عبداللهی عمومی خراسان رضوی، تربت حیدریه وبسایت
۹۱۱ کتابخانه پیامبر اعظم(ص) عمومی خراسان شمالی، گرمه وبسایت
۹۱۲ کتابخانه شهدای گرمه عمومی خراسان شمالی، گرمه وبسایت
۹۱۳ کتابخانه عمومی باقرالعلوم عمومی خراسان رضوی، چناران وبسایت
۹۱۴ کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء عمومی خراسان رضوی، خواف وبسایت
۹۱۵ مجتمع فرهنگی و هنری غدیر عمومی خراسان رضوی، درگز وبسایت
۹۱۶ کتابخانه عمومی شهید بهشتی عمومی خراسان رضوی، درگز وبسایت
۹۱۷ کتابخانه عمومی ولی عصر (عج) عمومی خراسان رضوی، رشتخوار وبسایت
۹۱۸ کتابخانه عمومی حاج ملا هادی سبزواری عمومی خراسان رضوی، سبزوار وبسایت
۹۱۹ کتابخانه عمومی امامزاده شعیب عمومی خراسان رضوی، سبزوار وبسایت
۹۲۰ کتابخانه عمومی دکتر علی شریعتی عمومی خراسان رضوی، سبزوار وبسایت
۹۲۱ کتابخانه عمومی بیت الهدی عمومی خراسان رضوی، سبزوار وبسایت
۹۲۲ کتابخانه عمومی امامزاده حسن (ع) عمومی خراسان رضوی، سبزوار
۹۲۳ کتابخانه عمومی شادروان دکتر سید محمد علوی عمومی خراسان رضوی، سبزوار وبسایت
۹۲۴ کتابخانه زنده یاد فرامرز ناوی عمومی خراسان رضوی، سبزوار وبسایت
۹۲۵ کتابخانه عمومی استاد عبدالحسین فرزین عمومی خراسان جنوبی، سر بیشه وبسایت
۹۲۶ کتابخانه عمومی بصیرت عمومی خراسان جنوبی، سر بیشه وبسایت
۹۲۷ کتابخانه عمومی دکتر شریعتی عمومی خراسان رضوی، سرخس وبسایت
۹۲۸ کتابخانه عمومی شهید مطهری عمومی خراسان رضوی، سرخس وبسایت
۹۲۹ کتابخانه عمومی استاد زارعی عمومی خراسان شمالی، شیروان وبسایت
۹۳۰ کتابخانه عمومی امام علی (ع) شیروان عمومی خراسان شمالی، شیروان وبسایت
۹۳۱ کتابخانه عمومی وحدت عمومی خراسان شمالی، شیروان وبسایت
۹۳۲ کتابخانه عمومی رسالت زوارم عمومی خراسان شمالی، شیروان وبسایت
۹۳۳ کتابخانه عمومی درستکار عمومی خراسان شمالی، شیروان وبسایت
۹۳۴ کتابخانه عمومی 22 بهمن عمومی خراسان شمالی، شیروان وبسایت
۹۳۵ کتابخانه عمومی قائم (عج) فردوس عمومی خراسان جنوبی، فردوس وبسایت
۹۳۶ کتابخانه عمومی شهید مطهری عمومی خراسان رضوی، فریمان وبسایت
۹۳۷ کتابخانه عمومی جوادالائمه (ع) عمومی خراسان جنوبی، قاین وبسایت
۹۳۸ کتابخانه عمومی شهید بهشتی قاین عمومی خراسان جنوبی، قاین وبسایت
۹۳۹ کتابخانه مهر غدیر عمومی خراسان، قائنات وبسایت
۹۴۰ کتابخانه عمومی واعظ اسپدنی عمومی خراسان جنوبی، اسفدان وبسایت
۹۴۱ کتابخانه عمومی آیت الله آقا نجفی قوچانی عمومی خراسان رضوی، قوچان وبسایت
۹۴۲ کتابخانه عمومی بنت الهدی (خواهران) عمومی خراسان رضوی، قوچان وبسایت
۹۴۳ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) عمومی خراسان رضوی، قوچان وبسایت
۹۴۴ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) کاشمر عمومی خراسان رضوی، کاشمر وبسایت
۹۴۵ کتابخانه عمومی شهید مدرس عمومی خراسان رضوی، کاشمر وبسایت
۹۴۶ کتابخانه عمومی امام علی (ع) کاشمر عمومی خراسان رضوی، کاشمر وبسایت
۹۴۷ کتابخانه عمومی کوثر عمومی خراسان رضوی، کاشمر وبسایت
۹۴۸ کتابخانه عمومی فدک عمومی خراسان رضوی، کاشمر وبسایت
۹۴۹ کتابخانه سیار نورالهدی عمومی خراسان، کاشمر وبسایت
۹۵۰ کتابخانه مهر چهارده معصوم عمومی خراسان، کاشمر وبسایت
۹۵۱ کتابخانه عمومی علامه محمد تقی جعفری عمومی خراسان رضوی، کلات وبسایت
۹۵۲ کتابخانه عمومی شهید پیرزاده باغ آسیا عمومی خراسان رضوی، گناباد وبسایت
۹۵۳ کتابخانه عمومی حاج عبداللهی عمومی خراسان رضوی، گناباد وبسایت
۹۵۴ کتابخانه عمومی شهید مطهری عمومی خراسان رضوی، گناباد وبسایت
۹۵۵ کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع) گناباد عمومی خراسان رضوی، گناباد وبسایت
۹۵۶ کتابخانه عمومی شهید ابدی شهری عمومی خراسان رضوی، گناباد وبسایت
۹۵۷ کتابخانه ملا محمد طبیب بیلندی عمومی خراسان رضوی، گناباد وبسایت
۹۵۸ سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۵۹ کتابخانه عمومی شهید باهنر عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۶۰ کتابخانه عمومی قائمیه عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۶۱ کتابخانه عمومی رضوی عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۶۲ کتابخانه عمومی هجرت عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۶۳ کتابخانه عمومی شهید رجایی عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۶۴ کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۶۵ کتابخانه عمومی امام حسن عسگری (عسکریه) عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۶۶ کتابخانه عمومی شهید مطهری (سیدی) عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۶۷ کتابخانه عمومی زاک عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۶۸ کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع) مشهد عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۶۹ کتابخانه عمومی شهید مفتح عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۷۰ کتابخانه عمومی فرهنگ عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۷۱ کتابخانه عمومی فرزانه جامع عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۷۲ کتابخانه عمومی دکتر شریعتی عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۷۳ کتابخانه عمومی شهید نواب صفوی عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۷۴ کتابخانه عمومی شهید مدرس عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۷۵ کتابخانه عمومی علامه طباطبایی عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۷۶ کتابخانه عمومی فردوسی عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۷۷ کتابخانه عمومی طبرسی عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۷۸ کتابخانه عمومی فردوسی 2 عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۷۹ کتابخانه عمومی غدیر (ملک آباد) مشهد عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۸۰ کتابخانه عمومی دکتر حری عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۸۱ کتابخانه عمومی دهخدا عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۸۲ کتابخانه ثارالله عمومی خراسان، مشهد وبسایت
۹۸۳ کتابخانه 9 دی عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۸۴ کتابخانه سیار نور امید عمومی خراسان، مشهد وبسایت
۹۸۵ کتابخانه سیار سردار شهید ابوالفضل روشنک عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۸۶ نهاد کتابخانه های عمومی کشور. مشهد، کتابخانه مرکزی امام خمینی (ره) عمومی خراسان، مشهد وبسایت
۹۸۷ کتابخانه شهدای مدافع حرم عمومی خراسان رضوی، مشهد وبسایت
۹۸۸ کتابخانه برکت محتاج نهی عمومی خراسان جنوبی، نهبندان وبسایت
۹۸۹ کتابخانه عمومی الغدیر عمومی خراسان رضوی، نیشابور وبسایت
۹۹۰ کتابخانه عمومی دکتر شریعتی عمومی خراسان رضوی، نیشابور وبسایت
۹۹۱ کتابخانه عمومی نظیری عمومی خراسان رضوی، نیشابور وبسایت
۹۹۲ کتابخانه عمومی وکیلی عمومی خراسان رضوی، نیشابور وبسایت
۹۹۳ کتابخانه زنده یاد مهندس یاسر علی آبادی عمومی خراسان رضوی، نیشابور وبسایت
۹۹۴ کتابخانه عمومی فرهنگ عمومی خوزستان، آبادان وبسایت
۹۹۵ کتابخانه عمومی گلستان عمومی خوزستان، آبادان وبسایت
۹۹۶ کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) عمومی خوزستان، آبادان وبسایت
۹۹۷ کتابخانه عمومی باب الحوائج (ع) عمومی خوزستان، آبادان وبسایت
۹۹۸ کتابخانه عمومی صبا عمومی خوزستان، آبادان وبسایت
۹۹۹ کتابخانه عمومی ثامن الائمه (ع) عمومی خوزستان، آبادان وبسایت
۱,۰۰۰ کتابخانه عمومی شهید حداد عادل عمومی خوزستان، آبادان وبسایت
۱,۰۰۱ کتابخانه عمومی شهید مدنی آغاجاری عمومی خوزستان، آغاجاری وبسایت
۱,۰۰۲ کتابخانه شهید دستغیب عمومی خوزستان، ایذه وبسایت
۱,۰۰۳ کتابخانه شهید مفتح عمومی خوزستان، ایذه وبسایت
۱,۰۰۴ کتابخانه شهید بهشتی عمومی خوزستان، امیدیه وبسایت
۱,۰۰۵ کتابخانه عمومی شهدای اندیمشک (شماره 1) عمومی خوزستان، اندیمشک وبسایت
۱,۰۰۶ کتابخانه علامه جعفری عمومی خوزستان، اندیمشک وبسایت
۱,۰۰۷ کتابخانه معرفت قلعه لور عمومی خوزستان، اندیمشک وبسایت
۱,۰۰۸ کتابخانه آل یاسین عمومی خوزستان، اندیمشک وبسایت
۱,۰۰۹ کتابخانه مرکزی اهواز عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۱۰ کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا (س) عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۱۱ کتابخانه عمومی شهید رجایی اهواز عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۱۲ کتابخانه عمومی باهنر عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۱۳ کتابخانه عمومی آیت الله بهجت عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۱۴ کتابخانه عمومی علوی عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۱۵ کتابخانه عمومی شهید فریدنیا عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۱۶ کتابخانه عمومی کوثر عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۱۷ کتابخانه عمومی سید مرتضی شفیعی عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۱۸ کتابخانه عمومی شهید علی هاشمی عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۱۹ کتابخانه عمومی محمد رسول الله (ص) عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۲۰ کتابخانه عمومی شهدای زرگان عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۲۱ کتابخانه عمومی شهدای اهواز عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۲۲ کتابخانه علامه حلی عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۲۳ کتابخانه عمومی حجربن عدی عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۲۴ کتابخانه آیت الله خامنه ای عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۲۵ کتابخانه شهدای مدافع حرم عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۲۶ کتابخانه ابن سکیت عمومی خوزستان، اهواز وبسایت
۱,۰۲۷ کتابخانه شهید مصطفی خمینی عمومی خوزستان، باغملک وبسایت
۱,۰۲۸ کتابخانه ارمغان عمومی خوزستان، باغملک وبسایت
۱,۰۲۹ کتابخانه عمومی علامه طباطبایی بهبهان عمومی خوزستان، بهبهان وبسایت
۱,۰۳۰ کتابخانه عمومی حاج یوسف بهبهانی عمومی خوزستان، بهبهان وبسایت
۱,۰۳۱ کتابخانه عمومی شهید پیشبهار بهبهان عمومی خوزستان، بهبهان وبسایت
۱,۰۳۲ کتابخانه عمومی فردوس عمومی خوزستان، بهبهان وبسایت
۱,۰۳۳ کتابخانه عمومی شهدای زیدون عمومی خوزستان، بهبهان
۱,۰۳۴ کتابخانه هدایت اله جدبابایی عمومی خوزستان، بهبهان وبسایت
۱,۰۳۵ کتابخانه شریعتی عمومی خوزستان، بهبهان وبسایت
۱,۰۳۶ کتابخانه آیت اله وحید بهبهانی عمومی خوزستان، بهبهان وبسایت
۱,۰۳۷ کتابخانه عمومی شهید شریف عمومی خوزستان، خرمشهر وبسایت
۱,۰۳۸ کتابخانه عمومی آزادی خرمشهر عمومی خوزستان، خرمشهر وبسایت
۱,۰۳۹ کتابخانه سوم خرداد عمومی خوزستان، خرمشهر وبسایت
۱,۰۴۰ کتابخانه مستجاب الدعوه عمومی خوزستان، خرمشهر وبسایت
۱,۰۴۱ کتابخانه عمومی عارف دزفولی عمومی خوزستان، دزفول وبسایت
۱,۰۴۲ کتابخانه عمومی آیت الله قاضی عمومی خوزستان، دزفول وبسایت
۱,۰۴۳ کتابخانه عمومی شاه رکن الدین دزفول عمومی خوزستان، دزفول وبسایت
۱,۰۴۴ کتابخانه دکتر پاشا عمومی خوزستان، دزفول وبسایت
۱,۰۴۵ کتابخانه شهدای رودبند عمومی خوزستان، دزفول وبسایت
۱,۰۴۶ کتابخانه غدیر عمومی خوزستان، دزفول وبسایت
۱,۰۴۷ کتابخانه فتح المبین عمومی خوزستان، دزفول وبسایت
۱,۰۴۸ کتابخانه شهید علی محمد زمانی عمومی خوزستان، دزفول وبسایت
۱,۰۴۹ کتابخانه سبزقبا عمومی خوزستان، دزفول وبسایت
۱,۰۵۰ کتابخانه آزادگان عمومی خوزستان، دزفول وبسایت
۱,۰۵۱ کتابخانه امام حسن مجتبی(ع) عمومی خوزستان، دزفول وبسایت
۱,۰۵۲ کتابخانه طریق القدس عمومی خوزستان، دشت آزادگان وبسایت
۱,۰۵۳ کتابخانه شهدای چوئبده عمومی خوزستان، آبادان وبسایت
۱,۰۵۴ کتابخانه شهدای رامهرمز عمومی خوزستان، رامهرمز وبسایت
۱,۰۵۵ کتابخانه کارگران عمومی خوزستان، رامهرمز وبسایت
۱,۰۵۶ کتابخانه بشارت عمومی خوزستان، رامهرمز وبسایت
۱,۰۵۷ کتابخانه عمومی شهید حبیب شریفی عمومی خوزستان، سوسنگرد وبسایت
۱,۰۵۸ کتابخانه عمومی شهید علم الهدی عمومی خوزستان، سوسنگرد وبسایت
۱,۰۵۹ کتابخانه 26 آبان عمومی خوزستان، دشت آزادگان وبسایت
۱,۰۶۰ کتابخانه اندیشه عمومی خوزستان، شادگان وبسایت
۱,۰۶۱ کتابخانه عمومی علامه شیخ عمومی خوزستان، شوشتر وبسایت
۱,۰۶۲ کتابخانه عمومی حکیم وفایی عمومی خوزستان، شوشتر وبسایت
۱,۰۶۳ کتابخانه عمومی شهید شرافت عمومی خوزستان، شوشتر وبسایت
۱,۰۶۴ کتابخانه عمومی توحید عمومی خوزستان، شوشتر وبسایت
۱,۰۶۵ کتابخانه عمومی شهدای کارون عمومی خوزستان، شوشتر وبسایت
۱,۰۶۶ کتابخانه آیات عمومی خوزستان، شوشتر وبسایت
۱,۰۶۷ کتابخانه عمومی خاتم عمومی خوزستان، شوش وبسایت
۱,۰۶۸ کتابخانه عمومی ابوذر غفاری شوش عمومی خوزستان، شوش وبسایت
۱,۰۶۹ کتابخانه عمومی فجر عمومی خوزستان، شوش وبسایت
۱,۰۷۰ کتابخانه عمومی شهید دانش عمومی خوزستان، شوش وبسایت
۱,۰۷۱ کتابخانه شهدای 25فروردین عمومی خوزستان، شوش وبسایت
۱,۰۷۲ کتابخانه امام حسین(ع) عمومی خوزستان، شوش وبسایت
۱,۰۷۳ کتابخانه عمومی امیرکبیر بندر ماهشهر عمومی خوزستان، ماهشهر وبسایت
۱,۰۷۴ کتابخانه رسول اکرم عمومی خوزستان، ماهشهر وبسایت
۱,۰۷۵ کتابخانه بوستان کتاب عمومی خوزستان، ماهشهر وبسایت
۱,۰۷۶ کتابخانه آیت اله سعیدی عمومی خوزستان، ماهشهر وبسایت
۱,۰۷۷ کتابخانه عمومی هفت شهیدان عمومی خوزستان، مسجد سلیمان وبسایت
۱,۰۷۸ کتابخانه عمومی موعود عمومی خوزستان، مسجد سلیمان وبسایت
۱,۰۷۹ کتابخانه عمومی متین عمومی خوزستان، مسجد سلیمان وبسایت
۱,۰۸۰ کتابخانه عمومی میرزای بختیاری عمومی خوزستان، مسجد سلیمان وبسایت
۱,۰۸۱ کتابخانه عمومی ارشاد عمومی خوزستان، مسجد سلیمان وبسایت
۱,۰۸۲ کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری عمومی خوزستان، مسجد سلیمان وبسایت
۱,۰۸۳ کتابخانه عمومی شهدای عنبر عمومی خوزستان، مسجد سلیمان وبسایت
۱,۰۸۴ کتابخانه عمومی شهید مدرس عمومی خوزستان، هندیجان وبسایت
۱,۰۸۵ کتابخانه عمومی فارابی عمومی خوزستان، هندیجان وبسایت
۱,۰۸۶ کتابخانه عمومی الزهرا ابهر عمومی زنجان، ابهر وبسایت
۱,۰۸۷ کتابخانه عمومی علامه طباطبایی ابهر عمومی زنجان، ابهر وبسایت
۱,۰۸۸ کتابخانه عمومی وحدت عمومی زنجان، ابهر وبسایت
۱,۰۸۹ کتابخانه عمومی باقرالعلوم عمومی زنجان، ابهر وبسایت
۱,۰۹۰ کتابخانه عمومی رازی عمومی زنجان، ابهر وبسایت
۱,۰۹۱ کتابخانه عمومی ملاصدرا عمومی زنجان، ابهر وبسایت
۱,۰۹۲ کتابخانه عمومی فضیلت عمومی زنجان، زرین آباد وبسایت
۱,۰۹۳ کتابخانه عمومی مولوی عمومی زنجان، زرین آباد وبسایت
۱,۰۹۴ کتابخانه عمومی فردوسی عمومی زنجان، زرین آباد وبسایت
۱,۰۹۵ کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء عمومی زنجان، زرین آباد وبسایت
۱,۰۹۶ کتابخانه عمومی ارمغان عمومی زنجان، قیدار وبسایت
۱,۰۹۷ کتابخانه عمومی فجر عمومی زنجان، قیدار وبسایت
۱,۰۹۸ کتابخانه عمومی شهید مدرس عمومی زنجان، خرم دره وبسایت
۱,۰۹۹ کتابخانه عمومی توحید عمومی زنجان، خرم دره وبسایت
۱,۱۰۰ کتابخانه کوثر عمومی زنجان، خرم دره وبسایت
۱,۱۰۱ کتابخانه دکتر اصغر عزیزی عمومی زنجان، خرم دره وبسایت
۱,۱۰۲ کتابخانه افق عمومی زنجان، خرم دره وبسایت
۱,۱۰۳ کتابخانه عمومی استاد رضا روزبه عمومی زنجان، زنجان وبسایت
۱,۱۰۴ کتابخانه عمومی الهیه عمومی زنجان، زنجان وبسایت
۱,۱۰۵ کتابخانه عمومی مهدوی عمومی زنجان، زنجان وبسایت
۱,۱۰۶ کتابخانه عمومی امام حسین (ع) زنجان عمومی زنجان، زنجان وبسایت
۱,۱۰۷ کتابخانه عمومی دانش عمومی زنجان، زنجان وبسایت
۱,۱۰۸ کتابخانه عمومی فرهنگ زنجان عمومی زنجان، زنجان وبسایت
۱,۱۰۹ کتابخانه عمومی علامه حلی زنجان عمومی زنجان، زنجان وبسایت
۱,۱۱۰ کتابخانه عمومی سیدالشهدا زنجان عمومی زنجان، زنجان وبسایت
۱,۱۱۱ کتابخانه عمومی فرهیختگان عمومی زنجان، زنجان وبسایت
۱,۱۱۲ کتابخانه خیری حاج سید سجاد و سیده فاطمه موسوی عمومی زنجان، زنجان وبسایت
۱,۱۱۳ کتابخانه سید افضل موسوی عمومی زنجان، زنجان وبسایت
۱,۱۱۴ کتابخانه سهروردی عمومی زنجان، زنجان وبسایت
۱,۱۱۵ کتابخانه عمومی شهید بهشتی آب بر عمومی زنجان، آب بر وبسایت
۱,۱۱۶ کتابخانه عمومی محمد رضا روحانی عمومی زنجان، آب بر وبسایت
۱,۱۱۷ کتابخانه عمومی بعثت عمومی زنجان، آب بر وبسایت
۱,۱۱۸ کتابخانه عمومی شهید رجایی ماه نشان عمومی زنجان، ماه نشان وبسایت
۱,۱۱۹ کتابخانه عمومی شهید شاهچراغی عمومی سمنان، دامغان وبسایت
۱,۱۲۰ کتابخانه عمومی فجر کوه زر عمومی سمنان، دامغان وبسایت
۱,۱۲۱ کتابخانه عمومی منوچهری دامغانی عمومی سمنان، دامغان وبسایت
۱,۱۲۲ کتابخانه عمومی مدیر عالمی دامغان عمومی سمنان، دامغان وبسایت
۱,۱۲۳ کتابخانه عمومی شهدای خورزان عمومی سمنان، دامغان وبسایت
۱,۱۲۴ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) سمنان عمومی سمنان، سمنان وبسایت
۱,۱۲۵ کتابخانه مرکزی سمنان عمومی سمنان، سمنان وبسایت
۱,۱۲۶ کتابخانه عمومی امام زاده یحیی (ع) عمومی سمنان، سمنان وبسایت
۱,۱۲۷ کتابخانه عمومی ملا علی حکیم الهی عمومی سمنان، سمنان وبسایت
۱,۱۲۸ کتابخانه کومش عمومی سمنان، سمنان وبسایت
۱,۱۲۹ کتابخانه دریادار شهید محمد ابراهیم همتی عمومی سمنان، سمنان وبسایت
۱,۱۳۰ کتابخانه عمومی 22 بهمن عمومی سمنان، شاهرود وبسایت
۱,۱۳۱ کتابخانه مهر عمومی سمنان، شاهرود وبسایت
۱,۱۳۲ کتابخانه البرز عمومی سمنان، شاهرود وبسایت
۱,۱۳۳ کتابخانه انقلاب اسلامی عمومی سمنان، شاهرود وبسایت
۱,۱۳۴ کتابخانه عمومی شهدای گرمسار عمومی سمنان، گرمسار وبسایت
۱,۱۳۵ کتابخانه عمومی استاد مطهری گرمسار عمومی سمنان، گرمسار وبسایت
۱,۱۳۶ کتابخانه عمومی علامه طباطبایی گرمسار عمومی سمنان، گرمسار وبسایت
۱,۱۳۷ کتابخانه عمومی شهید رجایی گرمسار عمومی سمنان، گرمسار وبسایت
۱,۱۳۸ کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء عمومی سیستان و بلوچستان، ایرانشهر وبسایت
۱,۱۳۹ کتابخانه عمومی ولایت عمومی سیستان و بلوچستان، ایرانشهر وبسایت
۱,۱۴۰ کتابخانه عمومی فجر عمومی سیستان و بلوچستان، ایرانشهر وبسایت
۱,۱۴۱ کتابخانه عمومی ساحل عمومی سیستان و بلوچستان، چابهار وبسایت
۱,۱۴۲ کتابخانه عمومی فاطمه زهرا (س) عمومی سیستان و بلوچستان، چابهار وبسایت
۱,۱۴۳ کتابخانه عمومی گلشهر عمومی سیستان و بلوچستان، چابهار وبسایت
۱,۱۴۴ کتابخانه عمومی تفتان عمومی سیستان و بلوچستان، خاش وبسایت
۱,۱۴۵ کتابخانه عمومی شهید بهشتی عمومی سیستان و بلوچستان، خاش وبسایت
۱,۱۴۶ کتابخانه عمومی نبوت عمومی سیستان و بلوچستان، خاش وبسایت
۱,۱۴۷ کتابخانه عمومی شهید الله ایرندگانی عمومی سیستان و بلوچستان، خاش وبسایت
۱,۱۴۸ کتابخانه عمومی نیمروز عمومی سیستان و بلوچستان، زابل وبسایت
۱,۱۴۹ کتابخانه عمومی ابوحاتم سیستانی عمومی سیستان و بلوچستان، زابل وبسایت
۱,۱۵۰ کتابخانه شهید میر حسینی عمومی سیستان و بلوچستان، زابل وبسایت
۱,۱۵۱ کتابخانه عمومی آیت الله کفعمی خراسانی (ره) عمومی سیستان و بلوچستان، زاهدان وبسایت
۱,۱۵۲ کتابخانه عمومی امام حسین (ع) عمومی سیستان و بلوچستان، زاهدان وبسایت
۱,۱۵۳ کتابخانه عمومی استاد کامبوزیا عمومی سیستان و بلوچستان، زاهدان وبسایت
۱,۱۵۴ کتابخانه عمومی نور عمومی سیستان و بلوچستان، زاهدان وبسایت
۱,۱۵۵ کتابخانه عمومی بعثت عمومی سیستان و بلوچستان، زاهدان وبسایت
۱,۱۵۶ کتابخانه عمومی شهید مطهری عمومی سیستان و بلوچستان، سراوان وبسایت
۱,۱۵۷ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) عمومی سیستان و بلوچستان، سراوان وبسایت
۱,۱۵۸ کتابخانه عمومی کوثر عمومی سیستان و بلوچستان، سرباز وبسایت
۱,۱۵۹ کتابخانه عمومی صاحب الزمان (عج) عمومی سیستان و بلوچستان، نیک شهر وبسایت
۱,۱۶۰ کتابخانه عمومی علامه امینی نیک شهر عمومی سیستان و بلوچستان، نیک شهر وبسایت
۱,۱۶۱ کتابخانه عمومی شماره 1 آباده عمومی فارس، آباده وبسایت
۱,۱۶۲ کتابخانه عمومی شماره 2 آباده عمومی فارس، آباده وبسایت
۱,۱۶۳ کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی عمومی فارس، ارسنجان وبسایت
۱,۱۶۴ کتابخانه عمومی پروین اعتصامی عمومی فارس، ارسنجان وبسایت
۱,۱۶۵ کتابخانه عمومی محقق العلماء عمومی فارس، استهبان وبسایت
۱,۱۶۶ کتابخانه عمومی امام علی (ع) استهبان عمومی فارس، استهبان وبسایت
۱,۱۶۷ کتابخانه عمومی شماره 1 اقلید عمومی فارس، اقلید وبسایت
۱,۱۶۸ کتابخانه عمومی شماره 2 اقلید عمومی فارس، اقلید وبسایت
۱,۱۶۹ کتابخانه عمومی شماره 1 جهرم عمومی فارس، جهرم وبسایت
۱,۱۷۰ کتابخانه عمومی فاطمه الزهراء (س) عمومی فارس، جهرم وبسایت
۱,۱۷۱ کتابخانه عمومی دوزه عمومی فارس، جهرم وبسایت
۱,۱۷۲ کتابخانه عمومی حجه الاسلام مهدوی عمومی فارس، صفاشهر وبسایت
۱,۱۷۳ کتابخانه عمومی علامه محمدتقی جعفری عمومی فارس، صفاشهر وبسایت
۱,۱۷۴ کتابخانه عمومی حاجی آباد عمومی فارس، حاجی آباد وبسایت
۱,۱۷۵ کتابخانه عمومی سپیدان عمومی فارس، اردکان وبسایت
۱,۱۷۶ کتابخانه عمومی ابوریحان عمومی فارس، شیراز وبسایت
۱,۱۷۷ کتابخانه عمومی شهید آیت الله دستغیب عمومی فارس، شیراز وبسایت
۱,۱۷۸ کتابخانه عمومی جنت شهر عمومی فارس، شیراز وبسایت
۱,۱۷۹ کتابخانه عمومی مولوی عمومی فارس، شیراز وبسایت
۱,۱۸۰ کتابخانه عمومی حافظیه عمومی فارس، شیراز وبسایت
۱,۱۸۱ کتابخانه عمومی سعدی عمومی فارس، شیراز وبسایت
۱,۱۸۲ کتابخانه عمومی شوشتری عمومی فارس، شیراز وبسایت
۱,۱۸۳ کتابخانه عمومی عبدالله خفیف عمومی فارس، شیراز وبسایت
۱,۱۸۴ کتابخانه عمومی کدنج عمومی فارس، شیراز وبسایت
۱,۱۸۵ کتابخانه عمومی تاریخ و هنر عمومی فارس، شیراز وبسایت
۱,۱۸۶ کتابخانه عمومی مفاخر عمومی فارس، شیراز وبسایت
۱,۱۸۷ کتابخانه عمومی شوریده شیرازی عمومی فارس، شیراز وبسایت
۱,۱۸۸ کتابخانه مرکزی عمومی فارس، شیراز
۱,۱۸۹ کتابخانه عمومی فرصت شیرازی عمومی فارس، شیراز وبسایت
۱,۱۹۰ کتابخانه عمومی طاووسیه عمومی فارس، شیراز وبسایت
۱,۱۹۱ مکتب جعفری شیراز (مشارکتی) عمومی فارس، شیراز وبسایت
۱,۱۹۲ کتابخانه عمومی فراشبند عمومی فارس، فراشبند وبسایت
۱,۱۹۳ کتابخانه عمومی دهرم عمومی فارس، فراشبند وبسایت
۱,۱۹۴ کتابخانه عمومی شماره 1 فسا عمومی فارس، فسا وبسایت
۱,۱۹۵ کتابخانه عمومی شماره 2 فسا عمومی فارس، فسا وبسایت
۱,۱۹۶ کتابخانه عمومی شماره 1 فیروزآباد عمومی فارس، فیروزآباد وبسایت
۱,۱۹۷ کتابخانه عمومی سروش عمومی فارس، فیروزآباد وبسایت
۱,۱۹۸ کتابخانه عمومی شهید آیت الله مطهری عمومی فارس، قائمیه وبسایت
۱,۱۹۹ کتابخانه عمومی گنجینه دانش عمومی فارس، قیر وبسایت
۱,۲۰۰ کتابخانه عمومی آیت الله شهید مدنی عمومی فارس، کازرون وبسایت
۱,۲۰۱ کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع) کازرون عمومی فارس، کازرون وبسایت
۱,۲۰۲ کتابخانه عمومی باغ نشاط عمومی فارس، لار وبسایت
۱,۲۰۳ کتابخانه عمومی قلات عمومی فارس، لار وبسایت
۱,۲۰۴ کتابخانه عمومی خور عمومی فارس، خور وبسایت
۱,۲۰۵ کتابخانه عمومی لامرد عمومی فارس، لامرد وبسایت
۱,۲۰۶ کتابخانه عمومی چاه ورز عمومی فارس، لامرد وبسایت
۱,۲۰۷ کتابخانه شهید عشقعلی آقاجانی عمومی مازندران، بابل وبسایت
۱,۲۰۸ کتابخانه تابان دهک عمومی مازندران، بابل وبسایت
۱,۲۰۹ کتابخانه امام جعفر صادق (ع) عمومی مازندران، بابل وبسایت
۱,۲۱۰ کتابخانه عمومی کوه سبز عمومی فارس، مرودشت وبسایت
۱,۲۱۱ کتابخانه عمومی زنگی آباد عمومی فارس، مرودشت وبسایت
۱,۲۱۲ کتابخانه عمومی شهرک ولیعصر عمومی فارس، مرودشت وبسایت
۱,۲۱۳ کتابخانه عمومی گرم آباد عمومی فارس، مرودشت وبسایت
۱,۲۱۴ کتابخانه عمومی شماره 1 مرودشت عمومی فارس، مرودشت وبسایت
۱,۲۱۵ کتابخانه عمومی حاجب مرودشتی عمومی فارس، مرودشت وبسایت
۱,۲۱۶ کتابخانه عمومی مشارکتی مهرنگ مهرگان عمومی فارس، مرودشت وبسایت
۱,۲۱۷ کتابخانه عمومی شهید علی برات برنده عمومی فارس، مرودشت وبسایت
۱,۲۱۸ کتابخانه عمومی سیوند عمومی فارس، مرودشت وبسایت
۱,۲۱۹ کتابخانه عمومی میرزا امان اله طباطبایی فهلیانی عمومی فارس، نورآباد وبسایت
۱,۲۲۰ کتابخانه دکتر یدالله جهانگیری عمومی مازندران، بهشهر وبسایت
۱,۲۲۱ کتابخانه قلمچی زاغمرز عمومی مازندران، بهشهر وبسایت
۱,۲۲۲ کتابخانه شهدای کترا عمومی مازندران، تنکابن وبسایت
۱,۲۲۳ کتابخانه عمومی شماره 1 نی ریز عمومی فارس، نی ریز وبسایت
۱,۲۲۴ کتابخانه عمومی استاد احمد نی ریزی عمومی فارس، نی ریز وبسایت
۱,۲۲۵ کتابخانه عمومی امام رضا (ع) آبیک عمومی قزوین، آبیک وبسایت
۱,۲۲۶ کتابخانه عمومی امام محمد باقر (ع) آبیک عمومی قزوین، آبیک وبسایت
۱,۲۲۷ کتابخانه دکتر سید نجات حسینی عمومی مازندران، ساری وبسایت
۱,۲۲۸ کتابخانه مرحوم حاج عیسی رضایی عمومی مازندران، ساری وبسایت
۱,۲۲۹ کتابخانه عمومی علامه طباطبایی اسفرورین عمومی قزوین، اسفرورین وبسایت
۱,۲۳۰ کتابخانه عمومی صاحب الزمان (عج) بوئین زهرا عمومی قزوین، بویین زهرا وبسایت
۱,۲۳۱ کتابخانه عمومی شهید بهشتی تاکستان عمومی قزوین، تاکستان وبسایت
۱,۲۳۲ کتابخانه عمومی شهید ثالث (بحرالعلوم) عمومی قزوین، تاکستان وبسایت
۱,۲۳۳ کتابخانه مرحوم مهندس حسین گران عمومی مازندران، قائم شهر وبسایت
۱,۲۳۴ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) عمومی قزوین، قزوین وبسایت
۱,۲۳۵ کتابخانه عمومی شهدا قزوین عمومی قزوین، قزوین وبسایت
۱,۲۳۶ کتابخانه عمومی علامه رفیعی قزوین عمومی قزوین، قزوین وبسایت
۱,۲۳۷ کتابخانه عمومی عارف قزوینی عمومی قزوین، قزوین وبسایت
۱,۲۳۸ آستان مقدس حضرت معصومه (علیها السلام)، کتابخانه و مرکز اسناد عمومی قم، قم وبسایت
۱,۲۳۹ کتابخانه عمومی حضرت آیت الله خامنه ای قم عمومی قم، قم وبسایت
۱,۲۴۰ کتابخانه عمومی نرجس عمومی قم، قم وبسایت
۱,۲۴۱ کتابخانه عمومی امام علی (ع) قم عمومی قم، قم وبسایت
۱,۲۴۲ کتابخانه عمومی مریم عمومی قم، قم وبسایت
۱,۲۴۳ کتابخانه علامه امینی قم عمومی قم، قم وبسایت
۱,۲۴۴ کتابخانه عمومی امام صادق (ع)(فرهنگیان) عمومی قم، قم وبسایت
۱,۲۴۵ کتابخانه عمومی حضرت آیت الله دهسرخی عمومی قم، قم وبسایت
۱,۲۴۶ کتابخانه عمومی حضرت آیت الله فقیهی عمومی قم، قم وبسایت
۱,۲۴۷ کتابخانه عمومی شماره 1 بانه عمومی کردستان، بانه وبسایت
۱,۲۴۸ کتابخانه عمومی شماره 2 بانه عمومی کردستان، بانه وبسایت
۱,۲۴۹ کتابخانه علامه محمدحسین طباطبایی عمومی مازندران، نور وبسایت
۱,۲۵۰ کتابخانه عمومی شهید بهشتی عمومی کردستان، دیواندره وبسایت
۱,۲۵۱ کتابخانه شهدای علی آباد عسگرخان عمومی مازندران، نوشهر وبسایت
۱,۲۵۲ کتابخانه عمومی سروآباد عمومی کردستان، سروآباد وبسایت
۱,۲۵۳ کتابخانه عمومی بیساران عمومی کردستان، سروآباد وبسایت
۱,۲۵۴ کتابخانه عمومی شماره 1 سقز عمومی کردستان، سقز وبسایت
۱,۲۵۵ کتابخانه عمومی شماره 2 سقز عمومی کردستان، سقز وبسایت
۱,۲۵۶ کتابخانه عمومی شهید رجایی عمومی کردستان، سقز وبسایت
۱,۲۵۷ کتابخانه عمومی میرده عمومی کردستان، سقز وبسایت
۱,۲۵۸ کتابخانه مرکزی سنندج عمومی کردستان، سنندج
۱,۲۵۹ کتابخانه عمومی شماره 1 سنندج عمومی کردستان، سنندج وبسایت
۱,۲۶۰ کتابخانه عمومی شماره 2 سنندج عمومی کردستان، سنندج وبسایت
۱,۲۶۱ کتابخانه عمومی مستوره اردلان (حکمت) عمومی کردستان، سنندج وبسایت
۱,۲۶۲ کتابخانه عمومی آرندان عمومی کردستان، سنندج وبسایت
۱,۲۶۳ کتابخانه عمومی حسین ‌‌آباد عمومی کردستان، سنندج وبسایت
۱,۲۶۴ کتابخانه عمومی بهاران عمومی کردستان، سنندج وبسایت
۱,۲۶۵ کتابخانه عمومی شماره 1 قروه عمومی کردستان، قروه وبسایت
۱,۲۶۶ کتابخانه عمومی شماره 2 قروه عمومی کردستان، قروه وبسایت
۱,۲۶۷ کتابخانه شهید کریم بدوی عمومی مازندران، نکا وبسایت
۱,۲۶۸ کتابخانه عمومی شماره 1 کامیاران عمومی کردستان، کامیاران وبسایت
۱,۲۶۹ کتابخانه عمومی شماره 2 کامیاران عمومی کردستان، کامیاران وبسایت
۱,۲۷۰ کتابخانه عمومی شماره 1 مریوان عمومی کردستان، مریوان وبسایت
۱,۲۷۱ کتابخانه عمومی شماره 2 مریوان عمومی کردستان، مریوان وبسایت
۱,۲۷۲ کتابخانه عمومی کانی دینار عمومی کردستان، مریوان وبسایت
۱,۲۷۳ کتابخانه مرحوم محمد حبیبی لمراسکی عمومی مازندران، گلوگاه وبسایت
۱,۲۷۴ کتابخانه عمومی امام حسین (ع) عمومی کرمان، بردسیر وبسایت
۱,۲۷۵ کتابخانه عمومی شهید صدر عمومی کرمان، بردسیر وبسایت
۱,۲۷۶ کتابخانه عمومی ملا هادی سبزواری عمومی کرمان، بم وبسایت
۱,۲۷۷ کتابخانه مرکزی بم عمومی کرمان، بم وبسایت
۱,۲۷۸ کتابخانه عمومی شهید بهشتی دهبکری عمومی کرمان، بم وبسایت
۱,۲۷۹ کتابخانه عمومی بصیرت عمومی کرمان، بم وبسایت
۱,۲۸۰ کتابخانه عمومی باقرالعلوم عمومی کرمان، بم وبسایت
۱,۲۸۱ کتابخانه کوثر عمومی مازندران، عباس آباد وبسایت
۱,۲۸۲ کتابخانه عمومی شهید مدنی عمومی کرمان، جیرفت وبسایت
۱,۲۸۳ کتابخانه عمومی ولایت دلفارد عمومی کرمان، جیرفت وبسایت
۱,۲۸۴ کتابخانه حضرت زینب(س) عمومی مازندران، بخش مرکزی وبسایت
۱,۲۸۵ کتابخانه قلمچی دارابکلا عمومی مازندران، بخش مرکزی وبسایت
۱,۲۸۶ کتابخانه عمومی فیض کاشانی عمومی کرمان، راور وبسایت
۱,۲۸۷ کتابخانه عمومی ثامن الائمه (ع) عمومی کرمان، راور وبسایت
۱,۲۸۸ کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع) عمومی کرمان، راور وبسایت
۱,۲۸۹ کتابخانه عمومی امام رضا (ع) عمومی کرمان، راور وبسایت
۱,۲۹۰ کتابخانه عمومی الزهراء (س) عمومی کرمان، رفسنجان وبسایت
۱,۲۹۱ کتابخانه عمومی حضرت علی اصغر (ع) عمومی کرمان، رفسنجان وبسایت
۱,۲۹۲ کتابخانه عمومی افصح هجری عمومی کرمان، رفسنجان وبسایت
۱,۲۹۳ کتابخانه عمومی شهید صفری زاده عمومی کرمان، رفسنجان وبسایت
۱,۲۹۴ کتابخانه عمومی علامه امینی عمومی کرمان، زرند وبسایت
۱,۲۹۵ کتابخانه عمومی علامه مجلسی عمومی کرمان، زرند وبسایت
۱,۲۹۶ کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای عمومی کرمان، زرند وبسایت
۱,۲۹۷ کتابخانه عمومی ن والقلم عمومی کرمان، زرند وبسایت
۱,۲۹۸ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) عمومی کرمان، سیرجان وبسایت
۱,۲۹۹ کتابخانه عمومی شهید مطهری عمومی کرمان، سیرجان وبسایت
۱,۳۰۰ کتابخانه عمومی ولی عصر (عج) عمومی کرمان، سیرجان وبسایت
۱,۳۰۱ کتابخانه عمومی امام رضا (ع) عمومی کرمان، سیرجان وبسایت
۱,۳۰۲ کتابخانه عمومی شهید صفاری عمومی کرمان، سیرجان وبسایت
۱,۳۰۳ کتابخانه عمومی 17 شهریور عمومی کرمان، سیرجان وبسایت
۱,۳۰۴ کتابخانه عمومی سیدالشهداء عمومی کرمان، سیرجان وبسایت
۱,۳۰۵ کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) عمومی کرمان، شهر بابک وبسایت
۱,۳۰۶ کتابخانه عمومی شهید بهشتی عمومی کرمان، شهر بابک وبسایت
۱,۳۰۷ کتابخانه عمومی شهید مفتح عمومی کرمان، کرمان وبسایت
۱,۳۰۸ کتابخانه عمومی مسجد جامع عمومی کرمان، کرمان وبسایت
۱,۳۰۹ کتابخانه مرحوم یزدانی فرد عمومی کرمان، کرمان وبسایت
۱,۳۱۰ کتابخانه عمومی شهید باهنر عمومی کرمان، کرمان وبسایت
۱,۳۱۱ کتابخانه عمومی شهید بهشتی عمومی کرمان، کرمان وبسایت
۱,۳۱۲ کتابخانه مرکزی کرمان عمومی کرمان، کرمان وبسایت
۱,۳۱۳ کتابخانه عمومی مروه عمومی کرمان، کرمان وبسایت
۱,۳۱۴ کتابخانه عمومی مسجد النبی (ص) عمومی کرمان، کرمان وبسایت
۱,۳۱۵ کتابخانه عمومی شهید مطهری عمومی کرمان، کهنوج وبسایت
۱,۳۱۶ کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع) عمومی کرمان، منوجان وبسایت
۱,۳۱۷ کتابخانه عمومی کوثر عمومی کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب وبسایت
۱,۳۱۸ کتابخانه عمومی یادگار امام (ره) عمومی کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب وبسایت
۱,۳۱۹ کتابخانه عمومی ولایت عمومی کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب وبسایت
۱,۳۲۰ کتابخانه عمومی شماره 1 وحدت (برادران) عمومی کرمانشاه، پاوه وبسایت
۱,۳۲۱ کتابخانه عمومی شماره 2 بعثت (خواهران) عمومی کرمانشاه، پاوه وبسایت
۱,۳۲۲ کتابخانه عمومی طالقانی عمومی کرمانشاه، تازه آباد وبسایت
۱,۳۲۳ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) عمومی کرمانشاه، جوانرود وبسایت
۱,۳۲۴ کتابخانه عمومی محمد رسول الله (ص) عمومی کرمانشاه، جوانرود وبسایت
۱,۳۲۵ کتابخانه عمومی رسالت عمومی کرمانشاه، سرپل ذهاب وبسایت
۱,۳۲۶ کتابخانه عمومی انقلاب عمومی کرمانشاه، سرپل ذهاب وبسایت
۱,۳۲۷ کتابخانه عمومی علامه امینی عمومی کرمانشاه، سرپل ذهاب وبسایت
۱,۳۲۸ کتابخانه عمومی علامه مجلسی عمومی کرمانشاه، سنقر و کلیائی وبسایت
۱,۳۲۹ کتابخانه عمومی شهید ضیایی عمومی کرمانشاه، سنقر و کلیائی وبسایت
۱,۳۳۰ کتابخانه عمومی حافظ عمومی کرمانشاه، سنقر و کلیائی وبسایت
۱,۳۳۱ کتابخانه عمومی باقرالعلوم سنقر عمومی کرمانشاه، سنقر و کلیائی وبسایت
۱,۳۳۲ کتابخانه عمومی سعدی عمومی کرمانشاه، صحنه وبسایت
۱,۳۳۳ کتابخانه عمومی اقبال لاهوری عمومی کرمانشاه، صحنه وبسایت
۱,۳۳۴ کتابخانه عمومی ابن سینا عمومی کرمانشاه، صحنه وبسایت
۱,۳۳۵ کتابخانه عمومی علامه حلی عمومی کرمانشاه، قصرشیرین وبسایت
۱,۳۳۶ کتابخانه عمومی دهخدا عمومی کرمانشاه، قصرشیرین وبسایت
۱,۳۳۷ کتابخانه عمومی آزادی عمومی کرمانشاه، قصرشیرین وبسایت
۱,۳۳۸ کتابخانه سیار روستایی قصرشیرین عمومی کرمانشاه، قصرشیرین وبسایت
۱,۳۳۹ کتابخانه عمومی حجربن عدی عمومی کرمانشاه، کرمانشاه وبسایت
۱,۳۴۰ کتابخانه عمومی شهید مطهری عمومی کرمانشاه، کرمانشاه وبسایت
۱,۳۴۱ کتابخانه عمومی الهیه عمومی کرمانشاه، کرمانشاه وبسایت
۱,۳۴۲ کتابخانه عمومی امیرکبیر عمومی کرمانشاه، کرمانشاه وبسایت
۱,۳۴۳ کتابخانه عمومی امام علی (ع) کرمانشاه عمومی کرمانشاه، کرمانشاه وبسایت
۱,۳۴۴ کتابخانه عمومی علامه طباطبایی عمومی کرمانشاه، کرمانشاه وبسایت
۱,۳۴۵ کتابخانه عمومی شهید بهشتی عمومی کرمانشاه، کرمانشاه وبسایت
۱,۳۴۶ کتابخانه عمومی شهید آوینی عمومی کرمانشاه، کرمانشاه وبسایت
۱,۳۴۷ کتابخانه عمومی شهید عراقی عمومی کرمانشاه، کنگاور وبسایت
۱,۳۴۸ کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) عمومی کرمانشاه، کنگاور وبسایت
۱,۳۴۹ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) عمومی کرمانشاه، گیلانغرب وبسایت
۱,۳۵۰ کتابخانه عمومی فاطمیه (س) عمومی کرمانشاه، گیلانغرب وبسایت
۱,۳۵۱ کتابخانه عمومی شهدای محراب عمومی کرمانشاه، هرسین وبسایت
۱,۳۵۲ کتابخانه عمومی نبی اکرم (ص) عمومی کرمانشاه، هرسین وبسایت
۱,۳۵۳ کتابخانه عمومی ولیعصر مادوان عمومی کهگیلویه و بویر احمد، مادوان وبسایت
۱,۳۵۴ کتابخانه عمومی فرهنگ دهدشت عمومی کهگیلویه و بویر احمد، دهدشت وبسایت
۱,۳۵۵ کتابخانه عمومی ملاصدرا دهدشت عمومی کهگیلویه و بویر احمد، دهدشت وبسایت
۱,۳۵۶ کتابخانه عمومی امام رضا (ع) عمومی کهگیلویه و بویر احمد، دهدشت وبسایت
۱,۳۵۷ کتابخانه مرکزی یاسوج عمومی کهگیلویه و بویر احمد، یاسوج وبسایت
۱,۳۵۸ کتابخانه عمومی امام صادق (ع) سپیدار عمومی کهگیلویه و بویر احمد، یاسوج وبسایت
۱,۳۵۹ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) یاسوج عمومی کهگیلویه و بویر احمد، یاسوج وبسایت
۱,۳۶۰ کتابخانه عمومی امام علی (ع) یاسوج عمومی کهگیلویه و بویر احمد، یاسوج وبسایت
۱,۳۶۱ کتابخانه عمومی ایثار و شهادت عمومی کهگیلویه و بویر احمد، یاسوج وبسایت
۱,۳۶۲ کتابخانه عمومی شهید چمران عمومی کهگیلویه و بویر احمد، یاسوج وبسایت
۱,۳۶۳ کتابخانه عمومی دولت محمد آزادی عمومی گلستان، آق قلا وبسایت
۱,۳۶۴ کتابخانه عمومی بایزید بسطامی عمومی گلستان، آق قلا وبسایت
۱,۳۶۵ کتابخانه عمومی شهید ربانی بندرگز عمومی گلستان، بندر گز وبسایت
۱,۳۶۶ کتابخانه عمومی شهید ایرج کردی عمومی گلستان، بندر گز وبسایت
۱,۳۶۷ کتابخانه عمومی شیخ عبدالحسین جعفری عمومی گلستان، رامیان وبسایت
۱,۳۶۸ کتابخانه عمومی امیرکبیر عمومی گلستان، کردکوی وبسایت
۱,۳۶۹ کتابخانه عمومی حافظ عمومی گلستان، گرگان وبسایت
۱,۳۷۰ کتابخانه عمومی فردوسی مینودشت عمومی گلستان، مینودشت وبسایت
۱,۳۷۱ کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) آستارا عمومی گیلان، آستارا وبسایت
۱,۳۷۲ کتابخانه عمومی ویرمونی عمومی گیلان، آستارا وبسایت
۱,۳۷۳ کتابخانه عمومی شهید داوود نشاطی عمومی گیلان، آستارا وبسایت
۱,۳۷۴ کتابخانه عمومی اهل البیت (ع) آستانه اشرفیه عمومی گیلان، استانه اشرفیه وبسایت
۱,۳۷۵ کتابخانه عمومی امام علی (ع) چهارده عمومی گیلان، استانه اشرفیه وبسایت
۱,۳۷۶ کتابخانه عمومی آیت الله ربانی املشی عمومی گیلان، املش وبسایت
۱,۳۷۷ کتابخانه عمومی آیت الله میرزا حبیب الله املشی عمومی گیلان، املش وبسایت
۱,۳۷۸ کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع) بندرانزلی عمومی گیلان، بندر انزلی وبسایت
۱,۳۷۹ کتابخانه عمومی شهدای هشتم شهریور عمومی گیلان، بندر انزلی وبسایت
۱,۳۸۰ کتابخانه عمومی امام علی (ع) عمومی گیلان، بندر انزلی وبسایت
۱,۳۸۱ کتابخانه عمومی 17 شهریور عمومی گیلان، تالش وبسایت
۱,۳۸۲ کتابخانه عمومی امام رضا (ع) رشت عمومی گیلان، رشت وبسایت
۱,۳۸۳ کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع) رشت عمومی گیلان، رشت وبسایت
۱,۳۸۴ کتابخانه عمومی امیرالمومنین (ع) عمومی گیلان، رشت وبسایت
۱,۳۸۵ کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء (ص) عمومی گیلان، رشت وبسایت
۱,۳۸۶ کتابخانه عمومی باقرالعلوم رضوانشهر عمومی گیلان، رضوانشهر وبسایت
۱,۳۸۷ کتابخانه عمومی رسول اکرم (ص) عمومی گیلان، رضوانشهر وبسایت
۱,۳۸۸ کتابخانه عمومی رودسر عمومی گیلان، رودسر وبسایت
۱,۳۸۹ کتابخانه عمومی شهید مفتح سیاهکل عمومی گیلان، سیاهکل وبسایت
۱,۳۹۰ کتابخانه عمومی شهید چمران شفت عمومی گیلان، شفت وبسایت
۱,۳۹۱ کتابخانه عمومی امام علی (ع) کلاشم عمومی گیلان، شفت وبسایت
۱,۳۹۲ کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع) عمومی گیلان، صومعه سرا وبسایت
۱,۳۹۳ کتابخانه عمومی طاهرگوراب عمومی گیلان، صومعه سرا وبسایت
۱,۳۹۴ کتابخانه عمومی شهید دستغیب فومن عمومی گیلان، فومن وبسایت
۱,۳۹۵ کتابخانه عمومی امام علی (ع) گشت عمومی گیلان، فومن وبسایت
۱,۳۹۶ کتابخانه عمومی سردار جنگل عمومی گیلان، فومن وبسایت
۱,۳۹۷ کتابخانه عمومی مرحوم عبدالحسین فیض عمومی گیلان، لاهیجان وبسایت
۱,۳۹۸ کتابخانه عمومی شهید شفیعی عمومی گیلان، لاهیجان وبسایت
۱,۳۹۹ کتابخانه عمومی شمس گیلانی عمومی گیلان، لنگرود وبسایت
۱,۴۰۰ کتابخانه عمومی شهدای ماسال عمومی گیلان، ماسال وبسایت
۱,۴۰۱ کتابخانه عمومی مرحوم مظاهر محمودزاده عمومی گیلان، ماسال وبسایت
۱,۴۰۲ کتابخانه عمومی امام سجاد (ع) عمومی لرستان، ازنا وبسایت
۱,۴۰۳ کتابخانه عمومی مرزیان عمومی لرستان، ازنا وبسایت
۱,۴۰۴ کتابخانه عمومی فرهنگ عمومی لرستان، الیگودرز وبسایت
۱,۴۰۵ کتابخانه عمومی امام محمد باقر (ع) الیگودرز عمومی لرستان، الیگودرز وبسایت
۱,۴۰۶ کتابخانه عمومی اندیشه عمومی لرستان، الیگودرز وبسایت
۱,۴۰۷ کتابخانه عمومی شهید باهنر عمومی لرستان، بروجرد وبسایت
۱,۴۰۸ کتابخانه عمومی شهید صارمی عمومی لرستان، بروجرد وبسایت
۱,۴۰۹ کتابخانه عمومی علامه بحرالعلوم عمومی لرستان، بروجرد وبسایت
۱,۴۱۰ کتابخانه عمومی علامه سید جعفر شهیدی عمومی لرستان، بروجرد وبسایت
۱,۴۱۱ کتابخانه عمومی علامه جزایری عمومی لرستان، پلدختر وبسایت
۱,۴۱۲ کتابخانه عمومی استاد شهید مرتضی مطهری عمومی لرستان، خرم آباد وبسایت
۱,۴۱۳ کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع) خرم آباد عمومی لرستان، خرم آباد وبسایت
۱,۴۱۴ کتابخانه عمومی هفده شهریور عمومی لرستان، خرم آباد وبسایت
۱,۴۱۵ کتابخانه عمومی غدیر عمومی لرستان، خرم آباد وبسایت
۱,۴۱۶ کتابخانه عمومی حضرت مهدی (ع) خرم آباد عمومی لرستان، خرم آباد وبسایت
۱,۴۱۷ کتابخانه عمومی شهید نواب صفوی عمومی لرستان، نورآباد وبسایت
۱,۴۱۸ کتابخانه عمومی دکتر بهشتی عمومی لرستان، دورود وبسایت
۱,۴۱۹ کتابخانه عمومی ابوریحان بیرونی عمومی لرستان، الشتر وبسایت
۱,۴۲۰ کتابخانه سعدی عمومی لرستان، سلسله وبسایت
۱,۴۲۱ کتابخانه عمومی شهید رجایی عمومی لرستان، کوهدشت وبسایت
۱,۴۲۲ کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) آمل عمومی مازندران، آمل وبسایت
۱,۴۲۳ کتابخانه عمومی مرحوم محمدتقی دانش پژوه عمومی مازندران، آمل وبسایت
۱,۴۲۴ کتابخانه عمومی شهیدان عباس زاده عمومی مازندران، آمل وبسایت
۱,۴۲۵ کتابخانه عمومی شهدای وسطی کلا عمومی مازندران، آمل وبسایت
۱,۴۲۶ کتابخانه عمومی آیت الله روحانی عمومی مازندران، بابل وبسایت
۱,۴۲۷ کتابخانه عمومی امامزاده یحیی (ع) بابل عمومی مازندران، بابل وبسایت
۱,۴۲۸ کتابخانه عمومی شهیدان نجاریان عمومی مازندران، بابل وبسایت
۱,۴۲۹ کتابخانه عمومی سعیدالعلماء عمومی مازندران، بابل وبسایت
۱,۴۳۰ کتابخانه عمومی شهدای دلاورکلا عمومی مازندران، بابل وبسایت
۱,۴۳۱ کتابخانه باقرالعلوم(ع) پیر تکیه کتی غربی عمومی مازندران، بابل وبسایت
۱,۴۳۲ کتابخانه عمومی بابلسر عمومی مازندران، بابلسر وبسایت
۱,۴۳۳ کتابخانه عمومی شهید صالحی عمومی مازندران، بابلسر وبسایت
۱,۴۳۴ کتابخانه عمومی هاشمی نژاد عمومی مازندران، بهشهر وبسایت
۱,۴۳۵ کتابخانه عمومی شیخ فضل الله تفضلی بهشهر عمومی مازندران، بهشهر وبسایت
۱,۴۳۶ کتابخانه عمومی هیات رزمندگان اسلام عمومی مازندران، بهشهر وبسایت
۱,۴۳۷ کتابخانه عمومی آیت الله فاضلی عمومی مازندران، بهشهر وبسایت
۱,۴۳۸ کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) تنکابن عمومی مازندران، تنکابن وبسایت
۱,۴۳۹ کتابخانه عمومی علامه تنکابنی عمومی مازندران، تنکابن وبسایت
۱,۴۴۰ کتابخانه عمومی آل طاها عمومی مازندران، تنکابن وبسایت
۱,۴۴۱ کتابخانه عمومی شهید رضا کاکو عمومی مازندران، جویبار وبسایت
۱,۴۴۲ کتابخانه عمومی بقیه الله (عج) چالوس عمومی مازندران، چالوس وبسایت
۱,۴۴۳ کتابخانه عمومی فرید عمومی مازندران، رامسر وبسایت
۱,۴۴۴ کتابخانه عمومی احمدنژاد عمومی مازندران، رامسر وبسایت
۱,۴۴۵ کتابخانه مرحوم دکتر مرتضی کنی عمومی مازندران، رامسر وبسایت
۱,۴۴۶ کتابخانه عمومی آزادگان عمومی مازندران، ساری وبسایت
۱,۴۴۷ کتابخانه عمومی شهید سیدمجتبی علمدار عمومی مازندران، ساری وبسایت
۱,۴۴۸ کتابخانه عمومی ابن شهر آشوب ساروی عمومی مازندران، ساری وبسایت
۱,۴۴۹ کتابخانه عمومی اهل البیت (ع) عمومی مازندران، ساری وبسایت
۱,۴۵۰ کتابخانه عمومی شهدای آلاشت عمومی مازندران، آلاشت وبسایت
۱,۴۵۱ کتابخانه عمومی جمشید احمدی عمومی مازندران، قائم شهر